נחמיאש על משלי ג בכי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך — כמה דאת אמר: "יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה" (משלי י כז).

וטעם שנות חיים, שנות רפואה, מגזרת "הבשר החי" (ויקרא יג טו); שנות הנוספות, מגזרת "וחיים לנערותך" (משלי כז כז); שנות עושר, מגזרת "מה לעני יודע להלוך נגד החיים" (קהלת ו ח).

במסכת יומא סוף בא לו: וכי יש שנים שהם של חיים וכו'? אמר רבי אלעזר: אלו שנותיו של אדם שנהפכות לו לטובה.