נחמיאש על משלי ב חלנצור ארחות משפט ודרך חסידיו ישמורמדרש: אם נתמנה אדם בדין, צריך לנצור ארחות משפט. ודרך חסידיו ישמור – אם עשה כן, דרכיו משתמרין מלירד לשאול. מכאן שכל היושב בדין, שני דברים נזקקין לו: השמים מלמעלה וגיהנם מלמטה. אם זכה והוציא הדין לאמתו, ניצל משניהם; ואם לאו, נמסר בידיהם, עד כאן.

ודרך חסידיו ישמור — [כמו] "רגלי חסידיו ישמור" (שמואל א ב ט); "שומר נפשות חסידיו" (תהלים צז י), כי החסיד שומע חרפתו ואינו משיב, והוא נעלב מבני אדם, על כן צריך שמירה מעולה. וזה טעם "שמרה נפשי כי חסיד אני" (תהלים פו ב).