משנה קידושין ד ז

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת קידושין · פרק ד · משנה ז | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

רבי אליעזר בן יעקב אומר, ישראל שנשא גיורת, בתו כשרה לכהונה.

וגר שנשא בת ישראל, בתו כשרה לכהונה.

אבל גר שנשא גיורת, בתו פסולה לכהונה.

אחד גר ואחד עבדים משוחררים, אפלו עד עשרה דורות, עד שתהא אמו מישראל.

רבי יוסי אומרלב: אף גר שנשא גיורת, בתו כשרה לכהונה.

משנה מנוקדת

רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר:

יִשְׂרָאֵל שֶׁנָּשָׂא גִּיּוֹרֶת,
בִּתּוֹ כְּשֵׁרָה לִכְהֻנָּה;
וְגֵר שֶׁנָּשָׂא בַּת יִשְׂרָאֵל,
בִּתּוֹ כְּשֵׁרָה לִכְהֻנָּה.
אֲבָל גֵּר שֶׁנָּשָׂא גִּיּוֹרֶת,
בִּתּוֹ פְּסוּלָה לִכְהֻנָּה.
אֶחָד גֵּר וְאֶחָד עֲבָדִים מְשֻׁחְרָרִים,
אֲפִלּוּ עַד עֲשָׂרָה דּוֹרוֹת;
עַד שֶׁתְּהֵא אִמּוֹ מִיִּשְׂרָאֵל.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר:
אַף גֵּר שֶׁנָּשָׂא גִּיּוֹרֶת,
בִּתּוֹ כְּשֵׁרָה לִכְהֻנָּה:

נוסח הרמב"ם

רבי אליעזר בן יעקוב אומר ישראל שנשא גיורת בתו כשרה לכהונה וגר שנשא בת ישראל בתו כשרה לכהונה אבל גר שנשא גיורת בתו פסולה לכהונה אחד גרים ואחד עבדים משוחררים אפילו עד עשרה דורות עד שתהא אימן מישראל רבי יוסי אומר אף גר שנשא גיורת בתו כשרה לכהונה.

פירוש הרמב"ם

ראב"י אומר ישראל שנשא גיורת בתו כשרה לכהונה כו': פסק ההלכה שלכתחילה אין מניחין לישא כר' אליעזר בן יעקב אבל אם נשא בת גרים אין מוציאין מידו כרבי יוסי וזרעו כשר:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

ר"א בן יעקב אומר כו' - מסקינן בגמרא שהבא לימלך מורין לו כר"א ב"י שלא ישא כהן בת גר וגיורת. אבל אם נשא, הלכה כר' יוסי, ואין מוציאין אותה מידו, וזרעו ממנה כשר:

פירוש תוספות יום טוב

ראב"י אומר ישראל שנשא גיורת בתו כשרה כו' ר"י אומר אף גר שנשא גיורת כו'. הרי ג' מחלוקת בדבר. לרבי יהודה דלעיל. בת גר זכר פסולה. ואפי' נשא ישראלית. לר"א איכא צד אחד ישראל מכשיר ומיהו גר וגיורת בתו פסולה. ולרבי יוסי אפי' גר שנשא גיורת בתו כשרה. ומיהו הורתה ולידתה בקדושה בעי. ובגמ' וכולן מקרא אחד דרשו אלמנה וגרושה לא יקחו להם לנשים כי אם בתולות מזרע בית ישראל (יחזקאל מ"ד). ר"י סבר עד דאיתא כל זרע מישראל פירש"י כלומר כל עיקר הקרוי זרע היינו מן האב לאפוקי בת גר זכר. ראב"י סבר מזרע ואפי' מקצת זרע פירש"י אפי' זרע כחוש כגון מן האם גר שנשא ישראלית. ר' יוסי סבר משנזרעו בישראל. פירש"י שתהא הורתה בקדושה ע"כ. ואע"ג דרישא דקרא בכ"ג כתיב. דהא אלמנה לא מתסרי לכ"ה הך מזרע בית ישראל בכל כהן כתיב:

[*אפילו עד עשרה דורות. עיין מ"ש בזה בפ"ק דבכורים משנה ה']:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(לב) (על המשנה) רי"א. הרי ג' מחלוקת בדבר. לר"י דלעיל בת גר זכר פסולה ואפילו נשא ישראלית. לר"א איכא צד אחד ישראל מכשיר, ומיהו גר וגיורת בתו פסולה. ולרבי יוסי אפילו גר שנשא גיורת בתו כשרה, ומיהו הורתה ולידתה בגרות בעינן. ובגמרא וכולן מקרא אחד דרשו כו'. ועתוי"ט:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

ר' אליעזר בן יעקב אומר ישראל שנשא:    וכו' מילתיה דראב"י שנויה בפ"ק דבכורים. ומייתי לה בפ' הבא על יבמתו (יבמות דף נ"ז.) וביד י"ט דהלכות איסורי ביאה סי' י"ב ובטור א"ה סי' ז':

אחד גרים ואחד עבדים משוחררין ואפילו עד עשרה דורות עד שתהא אמן מישראל ר' יוסי אומר אף גר שנשא גיורת:    וכו'. גמרא תניא ר"ש בן יוחי אומר גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד כשרה לכהונה שנאמר וכל הטף בנשים החיו לכם והלא פנחס היה עמהם ורבנן דרשי החיו לעבדים ולשפחות וד' מחלוקות בדבר ר' יהודה ור' אלעזר בן יעקב ור' יוסי ור"ש וכולן מקרא אחד דרשו כי אם בתולות מזרע בית ישראל ר' יהודא סבר עד דאית כל זרע מישראל כלומר כל עיקר הקרוי זרע דהיינו מן האב לאפוקי בת גר זכר ראב"י סבר מזרעו ואפילו מקצת זרע פירוש מצד אחד ואפילו זרע כחוש כגון מן האם גר שנשא ישראלית ור' יוסי סבר מי שנזרע בישראל שהורתה ג"כ בקדושה ר"ש סבר מי שנזרעו בתוליה בישראל דהיינו בת שלש שנים שנגמרו בתוליה בישראל אע"פ שהורתה ולידתה שלא בקדושה ובלבד שלא תהא ראויה לביאה בגיותה ותיפוק לה מכלל זונה:

תפארת ישראל

יכין

עד שתהא אמו מישראל:    (ה"ה) [וכ"ש] אביה ישראל סגי:

בתו כשרה לכהונה:    וקיי"ל דבדיעבד לא תצא. ולכתחילה צריך צד א' ישראל [ז' סכ"א]:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים