משנה פרה ט ב

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת פרה · פרק ט · משנה ב | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

נפל לתוכה שקצים ורמשים ונתבקעו, או שנשתנו מראיהם, פסולין.

חפושית, בין כך ובין כך פוסלת, מפני שהיא כשפופרת.

רבי שמעון ורבי אליעזר בן יעקב אומרים, הדירה והכנה שבתבואה, כשרים, מפני שאין בהם לחה.

משנה מנוקדת

נָפַל לְתוֹכָהּ שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים וְנִתְבַּקְּעוּ, אוֹ שֶׁנִּשְׁתַּנּוּ מַרְאֵיהֶם, פְּסוּלִין. חִפּוּשִׁית, בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ פּוֹסֶלֶת, מִפְּנֵי שֶׁהִיא כִשְׁפוֹפֶרֶת. רַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמְרִים, הַדִּירָה וְהַכִּנָּה שֶׁבַּתְּבוּאָה כְּשֵׁרִים, מִפְּנֵי שֶׁאֵין בָּהֶם לֵחָה.

נוסח הרמב"ם

נפל לתוכה שקצים ורמשים ונתבקעו או שנשתנו מראיהן פסולין חפושית בין כך ובין כך פוסלת מפני שהיא כשפופרת רבי שמעון ורבי אליעזר בן יעקוב אומרין הדירה והכינה שבתבואה כשרין מפני שאין בהן ליחה.

פירוש הרמב"ם

אמר, שאם נפלו שקצים ורמשים באלו המים מקודשין ונתבקעו אלה הבעלי חיים כמו שיקרה לבעלי חיים אם נשארו במים זמן מה אחר המות, הנה אלו המים פסולין ואע"פ שלא נשתנו מראיהן, וכן אם נשתנו מראיהם אע"פ שלא נתבקעו בתוכן הנה הן פסולין, אמנם אם לא נתבקעו השרצים ולא נשתנה מראה המים הנה הן כשרים, אלא אם נפלו בתוכה חפושית הן פסולין אע"פ שלא נתבקעה ולא נשתנה מראה המים, וסיבת זה שהיא נקובה כמו גבעול הקנה ויכנסו המים מצד זה ויצאו מצד אחר ותתערב עמהם לחוות קרבתם ולכן יפסלו המים:

ודירה וכנה שבתבואה. הם העש והתולעת אשר יולדו בקמח, והם בעלי חיים יבשין אין לחות נראה בהם, ואין הלכה כר' שמעון ולא כר' אליעזר בן יעקב:

פירוש רבינו שמשון

חיפושית:    פי' בערוך היא תולעת שחורה ובת"כ תניא הולך על ארבע זה עקרב כל לרבות את החיפושי' ואת הדומה לחיפושית:

בין כך ובין כך:    בין נתבקעת בין לא נתבקעת שהיא כשפופרת של קנה וכנתבקעה דמיא:

דירה:    תולעת שבחטים והיא סלמנטון דפ' המוכר את הספינה (דף צא ב)

כנה:    נמי מין תולעת שבתבוא':

כשרין:    אפי' נתבקעו:

תניא בתוספתא (תוספתא פרה, ט) "נפל לתוכן עכשוב שיבאי כבואי דג צפרדע ונתבקעו ונשתנו מראיהן פסולין לא נתבקעו ולא נשתנו מראיהן כשרין ר' יהודה אומר אף על פי שלא נתבקעו ולא נשתנו מראיהן פסולין מפני שהן מוררין והכל מודים בחגב שהוא פוסל מפני שהוא מוריר והכל מודים בפקעינה שאינה פוסלת." פי' עכשוב שיבאי כל הני מיני שקצים הן. מוררין מלשון (ויקרא טו, ג) רר בשרו כמו שחין מכוה בפ"ז דנגעים וקדח המוררין בפ"ט דנגעים:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

ונתבקעו - שנשתהו בתוך המים זמן מרובה עד שנתבקעו, או אפילו לא נתבקעו אלא שנשתנו מראה המים, פסולין:

חפושית - תולעת שחורה:

בין כך ובין כך - בין נתבקעה בין לא נתבקעה:

מפני שהיא כשפופרת - של קנה חלולה והמים נכנסים מצד זה ויוצאים מצד זה ומתערב עמהם הלחות שבקרבה:

דירה - תולעת שבחטין:

כנה - מין תולעת נמי הגדל בתבואה:

כשרים - אפילו נתבקעו. ואין כן הלכה:

פירוש תוספות יום טוב

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

נפל לתוכה שקצים ורמשים וכו':    ביד שם פ"ט סי' י"א י"ב וכתב או שנשתנו מראיהן פסולין אפילו היו יבשים ביותר כגון הנמלה והרירה והכנה שבתבואה ע"כ ודלא כר"ש ור' אליעזר בן יעקב. ונראה שהוא ז"ל גורם והרירה בשתי רישין שכך הוא שם בשלשה מיני דפוסים:

תפארת ישראל

יכין

נפל לתוכה שקצים ורמשים:    שקצים היינו כל בעל חי שיש בו בשר ועצמות. כח' שרצים שבפרשת שמיני. וכ"כ שרץ העוף וכדומה. אבל רמשים הם כל בעלי חיים שאין בהם עצמות. וכגון זבובים ויתושים ותולעים וכדומה:

ונתבקעו:    אף שלא נשתנה מראית המים עי"ז. הרי הליחה של השקצים ע"י בקיעתן נתערב בהמים:

או שנשתנו מראיהם:    אף שלא נתבקעו השקצים. עכ"פ הרי חזינן שנשתנה מראית המים וע"כ שליחת השקצים נפלט דרך העור לתוך המים:

חפושית:    תולע שחורה ידועה:

בין כך ובין כך:    אף שלא נתבקעה וגם לא נשתנה מראית המים:

פוסלת מפני שהיא כשפופרת:    ר"ל פתוח הרבה בפיו ובאחוריו. והמים נכנסין לתוכו. ושוב יצאו עם תערובת ליחתן:

והכנה:    הם מיני תולעים קטנים כמילבן וכדומה:

שבתבואה כשרים:    אפילו ישער שנתבקעו. מיהו בנשתנה מראית המים ע"י היותן בתוכן. פשיטא דפסולין. דעל כרחך שנמוח גופן. דאף דא"א לשום בע"ח שיחיה בלי ליחה. ס"ל דמשהו בעלמא הוא וכליתא דמי [וכלעיל סי' ח']. ולחכמים כיון דמאיסא. אפילו משהו דמשהו פוסל:

בועז


הלכתא גבירתא

פירושים נוספים