משנה פרה ט רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) צלוחית שנפל לתוכה מים כל שהן רבי אליעזר אומר יזה שתי הזאות וחכמים פוסלין ירד לתוכה טל רבי אליעזר אומר יניחנה בחמה והטל עולה וחכמים פוסלין נפל לתוכה משקין ומי פירות יערה וצריך לנגב דיו קומוס וקלקנתוס וכל דבר שהוא רושם יערה ואינו צריך לנגב.

(ב) נפל לתוכה שקצים ורמשים ונתבקעו או שנשתנו מראיהן פסולין חפושית בין כך ובין כך פוסלת מפני שהיא כשפופרת רבי שמעון ורבי אליעזר בן יעקוב אומרין הדירה והכינה שבתבואה כשרין מפני שאין בהן ליחה.

(ג) שתת מהן בהמה או חיה פסולין כל העופות פוסלין חוץ מן היונה מפני שהיא מוצצת כל השרצים אינן פוסלין חוץ מן החולדה מפני שהיא מלקה רבן גמליאל אומר אף הנחש מפני שהוא מקיא רבי אליעזר אומר אף העכבר.

(ד) החושב על מי חטאת לשתותן רבי אליעזר אומר פסל רבי יהושע אומר כשיטה אמר רבי יוסי במה דברים אמורים במים שאינן מקודשין אבל במים מקודשין רבי אליעזר אומר כשיטה רבי יהושע אומר כשישתה ואם גירגר כשר.

(ה) מי חטאת שנפסלו לא יגבלם בטיט שלא יעשם תקלה לאחרים רבי יהודה אומר בטלו פרה ששתת מי חטאת בשרה טמא מעת לעת רבי יהודה אומר בטלו במעיה.

(ו) מי חטאת ואפר חטאת לא יעבירם בנהר ובספינה ולא ישיטם על פני המים ולא יעמוד בצד זה ויזרקם לצד אחר אבל עובר הוא במים עד צווארו עובר הוא הטהור לחטאת ובידו כלי ריקן הטהור לחטאת במים שאינן מקודשין.

(ז) אפר כשר שנתערב באפר מקלה הולכין אחר הרוב ליטמא ואין מקדשין בו רבי אליעזר אומר מקדשין בכלו.

(ח) מי חטאת שנפסלו מטמאין את הטהור לתרומה בידיו ובגופו והטהור לחטאת לא בידיו ולא בגופו נטמאו מטמאין את הטהור לתרומה בידיו ובגופו והטהור לחטאת בידיו אבל לא בגופו.

(ט) אפר כשר שנתנו על גבי המים שאינן ראויין לקדש מטמאין את הטהור לתרומה בידיו ובגופו והטהור לחטאת לא בידיו ולא בגופו.

הדף הראשי של משנה פרה ט