משנה ערלה ג דפוסים

משנה אעריכה

בגד שצבעו בקליפי ערלה, ידלק.

נתערב באחרים, כולם ידלקו, דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים, יעלה באחד ומאתים.

משנה בעריכה

הצובע מלא הסיט בקליפי ערלה, וארגו בבגד, ואין ידוע איזה הוא, רבי מאיר אומר, ידלק הבגד.

וחכמים אומרים, יעלה באחד ומאתים.

משנה געריכה

האורג מלא הסיט מצמר הבכור בבגד, ידלק הבגד.

ומשער הנזיר ומפטר חמור בשק, ידלק השק.

ובמוקדשין, מקדשין כל שהן.

משנה דעריכה

תבשיל שבשלו בקליפי ערלה, ידלק.

נתערב באחרים, יעלה באחד ומאתים.

משנה העריכה

תנור שהסיקוהו בקליפי ערלה ואפה בו את הפת, תדלק הפת.

נתערבה באחרות, תעלה באחד ומאתים.

משנה ועריכה

מי שהיו לו חבילי תלתן של כלאי הכרם, ידלקו.

נתערבו באחרים, כולם ידלקו, דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים, יעלו באחד ומאתים.

משנה זעריכה

שהיה רבי מאיר אומר, את שדרכו למנות, מקדש.

וחכמים אומרים, אינו מקדש אלא ששה דברים בלבד.

ורבי עקיבא אומר, שבעה.

ואלו הם, אגוזי פרך, רמוני בדן, וחביות סתומות, וחולפות תרדין, וקולסי כרוב, ודלעת יונית.

רבי עקיבא אומר, אף ככרות של בעל הבית.

הראוי לערלה, ערלה.

לכלאי הכרם, כלאי הכרם.

משנה חעריכה

(כיצד)? נתפצעו האגוזים, נתפרדו הרמונים, נתפתחו החביות, נתחתכו הדלועים, נתפרסו הככרות, יעלו באחד ומאתים.

משנה טעריכה

ספק ערלה, בארץ ישראל אסור, ובסוריא מותר, ובחוצה לארץ יורד ולוקח, ובלבד שלא יראנו לוקט.

כרם נטוע ירק, וירק נמכר חוצה לו, בארץ ישראל אסור, ובסוריא מותר, ובחוצה לארץ יורד ולוקט, ובלבד שלא ילקוט ביד.

החדש, אסור מן התורה בכל מקום.

והערלה, הלכה.

והכלאים, מדברי סופרים.