משנה ערלה ג רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) בגד שצבעו בקליפי ערלה - יידלק;

נתערב באחרים - כולם יידלקו, דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים: יעלה באחד ומאתיים.


(ב) הצובע מלוא הסיט בקליפי ערלה, וארגו בבגד ואין ידוע איזה הוא -

רבי מאיר אומר: יידלק הבגד.
וחכמים אומרים: יעלה באחד ומאתיים.


(ג) האורג מלוא הסיט מצמר הבכור בבגד - יידלק הבגד;

משיער נזיר, ומפטר חמור, בשק - יידלק השק;
ובמוקדשין - מקדשין כל שהן.


(ד) תבשיל שבישלו בקליפי ערלה - יידלק;

נתערב באחרים - יעלה באחד ומאתיים.


(ה) תנור שהסיקו בקליפי ערלה, ואפה בו את הפת - תידלק הפת;

נתערבה באחרות - תעלה באחד ומאתיים.


(ו) מי שהיו לו חבילי תלתן של כלאי הכרם - יידלקו;

נתערבו באחרות - כולן יידלקו, דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים: יעלו באחד ומאתיים.


(ז) שהיה רבי מאיר אומר: את שדרכו למנות - מקדש.

וחכמים אומרים: אינו מקדש, אלא שישה דברים.
רבי עקיבה אומר: שבעה.


ואלו הן: אגוזי פרך, ורימוני בדן,

וחביות סתומות, וחולפות תרדין, וקולסי אכרוב, ודלעת יונית.
רבי עקיבה אומר: אף כיכרות של בעל הבית.
הראוי לערלה - ערלה; ולכלאי הכרם - כלאי הכרם.


(ח) כיצד? -

נתפצעו האגוזים, נתפרדו הרימונים, נתפתחו החביות,
נתחתכו הדלועים, נתפרסו הכיכרות - יעלו באחד ומאתיים.


(ט) ספק הערלה -

בארץ ישראל - אסור; ובסוריה - מותר;
ובחוצה לארץ - יורד ולוקח, ובלבד שלא יראנו לוקט.
כרם שהוא נטוע ירק, וירק נמכר חוצה לו -
בארץ ישראל - אסור; ובסוריה - מותר;
ובחוצה לארץ - יורד ולוקט, ובלבד שלא ילקוט ביד.
החדש - אסור מן התורה, בכל מקום.
והערלה - הלכה.
והכלאים - מדברי סופרים.


הדף הראשי של משנה ערלה ג