משנה ערלה ג ד

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת ערלה · פרק ג · משנה ד | >>

משנה זו במהדורה המבוארתדפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים למשנה זו

תבשיל שבשלו בקליפי ערלה, ידלק.

נתערב באחרים, יעלה באחד ומאתים.

משנה מנוקדת

תַּבְשִׁיל שֶׁבִּשְּׁלוֹ בִּקְלִפֵּי עָרְלָה, יִדָּלֵק.

נִתְעָרֵב בַּאֲחֵרִים,
יַעֲלֶה בְּאֶחָד וּמָאתַיִם:

נוסח הרמב"ם

תבשיל שבישלו בקליפי ערלה - יידלק;

נתערב באחרים - יעלה באחד ומאתיים.

פירוש הרמב"ם

זה מבואר, לפי ששבח ערלה בתבשיל:

פירוש רבינו שמשון

ידלק כדאמר בפ' כל שעה (דף כו:) דיש שבח עצים בפת וכן בתבשיל יעלה באחד ומאתים אפי' לר' מאיר דאין זה מי' דברים:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

ידלק - דיש שבח עצים בתבשיל, וכן בפת ח:

יעלה באחד ומאתים - ובהא מודה רבי מאיר, דאין זה מעשרה דברים דחשיב רבי מאיר דמקדשים, כדמוכח בירושלמי:

פירוש תוספות יום טוב

ידלק. פי' הר"ב דיש שבח עצים בפת. ובפ"ה דע"ז מ"ט לענין עצי אשרה כתב הר"ב דמוקי ליה הגמרא כשאבוקה כנגדו. ונראה דהכא נמי דכוותה. והכי אשכחן בפ' כל שעה דף כז דמוקי גמ' לתנו רבנן דהתם תנור שהסיקו בקליפי ערלה וכו' אפה בו את הפת וכו' כשהאבוקה כנגדו ופי' רש"י כנגד הפת מבעיר עצים בפי התנור ע"כ. וכתב הר"ן ונמצא נהנה מן האיסור בשעה שהאיסור בעין. ע"כ. ולענין עצי חולין שאפה ) בו עיסת מעשר שני לא הוי הכי. כדתנן במס' מעשר שני ריש פ"ב:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ח) (על הברטנורא) ובפ"ג דע"ג מ"ט לענין עצי אשרה כתב הר"ב דמוקי לה כשאבוקה הגמרא כנגדו ופרש"י כנגד הפת מבעיר עצים בפי התנור וכתב הר"נ ונמצא נהנה מן האיסור בשעה שהאיסור בעין נראה דה"נ דכותי'. תוי"ט:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

תבשיל שבשלו בקליפי ערלה:    לעיל בירוש' אוקימנא לה בקדרה בקדרות והיינו שצרפה היוצר בכבשן כשהיא חדשה בעצי איסור דהא מקבלא בשולא ואיכא הניית תשמיש שמשתמש בה בלא גורם אחר ודמי לאיסור בעין הלכך נתערב באחרים יעלה בא' ומאתים הר"ש שירילי"ו ז"ל. ועי' במ"ש לעיל ראש פירקין בשם הר"ן ז"ל:

בפי' ר"ע ז"ל ובהא מודה ר"מ וכו'. כתב ה"ר יהוסף ז"ל דבר זה קשה עד מאוד וכי מלא הסט הוי חשוב יותר מתבשיל או מפת וצ"ע ע"כ:

תפארת ישראל

יכין

תבשיל שבשלו בקליפי ערלה:    ואבוקה כנגדו:

ידלק:    דיש שבח עצים בתבשיל ובפת לחומרא אבל לא לקולא [כפ"ב דמ"ש סמ"א]:

יעלה באחר ומאתים:    אפי' לר"מ. ונ"ל דקמ"ל מ"ד דאף בתבשיל דדופן קדירה מפסיק סגי באבוקה כנגדה וקמשמע לן משנה ה דאפי' פת דדרכו למנות כר' עקיבא משנה ו הכא מיירי דאינן ככרות של בעה"ב משום הכי יבטלו:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים