זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת יומא · פרק ד · משנה ה | >>

בכל יום כהנים עולים במזרחו של כבש ויורדין במערבו, והיום כהן גדול עולה באמצע ויורד באמצע.

רבי יהודה אומר: לעולם כהן גדול עולה באמצע ויורד באמצע.

בכל יום כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הכיור, והיום מן הקיתון של זהביט.

רבי יהודה אומר: לעולם כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הקיתון של זהב.

בְּכָל יוֹם כֹּהֲנִים עוֹלִים בְּמִזְרָחוֹ שֶׁל כֶּבֶשׁ, וְיוֹרְדִין בְּמַעֲרָבוֹ;

וְהַיּוֹם כֹּהֵן גָּדוֹל עוֹלֶה בְּאֶמְצַע, וְיוֹרֵד בְּאֶמְצַע.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
לְעוֹלָם כֹּהֵן גָּדוֹל עוֹלֶה בְּאֶמְצַע, וְיוֹרֵד בְּאֶמְצַע.
בְּכָל יוֹם כֹּהֵן גָּדוֹל מְקַדֵּשׁ יָדָיו וְרַגְלָיו מִן הַכִּיּוֹר,
וְהַיּוֹם מִן הַקִּיתּוֹן שֶׁל זָהָב.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
לְעוֹלָם כֹּהֵן גָּדוֹל מְקַדֵּשׁ יָדָיו וְרַגְלָיו מִן הַקִּיתּוֹן שֶׁל זָהָב.

בכל יום -

כהנים -
עולים במזרחו של כבש, ויורדים במערבו.
והיום - עולים באמצע, ויורדים באמצע.
רבי יהודה אומר:
לעולם - כוהן גדול עולה באמצע.
בכל יום -
כוהן גדול, מקדש ידיו ורגליו - מן הכיור.
והיום - מן הקיתון של זהב.
רבי יהודה אומר:
לעולם - כוהן גדול,
מקדש ידיו ורגליו - מן הקיתון של זהב.

מפני כבוד כהן גדול, הטריחו לכהנים שיהיה עלייתם וירידתם באמצע הכבש לפניו.

ומפני כבודו היה מקדש גם כן ידיו ורגליו מקיתון של זהב, הוא לבדו משאר כהנים.

ואין הלכה כרבי יהודה:


בכל יום עולין במזרחו של כבש - דאמר מר כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין, שהוא למזרח יח, שהרי הכבש בדרום, לכך עולין במזרחו של כבש שסמוך לפנות לימין:

והיום כהן גדול - משום כבודו להראות חשיבותו שהוא כבן בית והולך במקום שהוא חפץ מה שאין שאר כהנים רשאין לעשות כן:

עולין במזרחו של כבש. פי' הרב דאמר מר כל פינות וכו' לא יהיו אלא לימין לקמן בפ"ה בגמרא דף נ"ח יליף לה מים שעשה שלמה דכתיב (דברי הימים ב ד ד) על י"ב בקר ג' פונים צפונה וג' פונים ימה וג' פונים נגבה וג' פונים מזרחה. דמונה והולך המקיף את הים ובא לו מצפון למערב וממערב לדרום וכו' דדרך ימין מקיפה:

והיום כ"ג עולה כו'. כך גירסת הר"ב. ונ"א והיום עולים באמצע ויורדים באמצע והיא גירסת הרמב"ם ופי' שהכהנים עולים באמצע כו' לפני כהן גדול כדי להדרו:

והיום מן הקיתון של זהב. דאמרינן בפ"ב דזבחים [דף כ"ב] [דבכל] כלי שרת מקדש דכתיב ורחצו לרבות שאר כלי קדש. ריב"א. תוס' סוף דף מ"ד:

(יח) (על הברטנורא) בגמרא יליף לה מים שעשה שלמה על י"ב בקר ג' פונים צפונה וג"פ ימה וג"פ נגבה וג"פ מזרחה. דמונה והולך המקיף את הים ובא לו מצפון למערב וממערב לדרום וכו' דדרך ימין מקיפה:

(יט) (על המשנה) זהב. דבכל כלי שרת מקדש דכתיב ורחצו לרבות שאר כלי שרת. תוספ':

בפי' ר"ע ז"ל דאמר מר כל פינות שאתה פונה וכו' בפירקין דלקמן יליף לה רמי בר יחזקאל מים שעשה שלמה:

והיום:    כ"ג משום כבודו וכו' לשון ר"ע ז"ל. אמר המלקט כך נראה שהיא גרסת רש"י ז"ל וכן בגמ' במתני' וקשה קצת לזו הנוסחא דלא הוי יציאה בסיפא ככניסה דברישא. אמנם בפסקא בגמ' תופס והיום עולין באמצע ויורדין באמצע מ"ט משום כבודו של כ"ג וכן נראה שהיא גרסת הרמב"ם ז"ל שפירש מפני כבוד כ"ג הטריחו לכהנים שיהי' עלייתם וירידתם באמצע הכבש לפניו ע"כ וכן הוא ג"כ שם ביד וכן הוא בירושלמי אח"כ מצאתי שהרב בצלאל אשכנזי ז"ל הגיה במשנה והיום עולין באמצע ויורדין באמצע. וגם ה"ר יהוסף ז"ל. וכתב כן מצאתי ונראה דשפיר גרסי' הכי דהא הכהנים דרישא איירי נמי בכהן גדול שגם הם עולין בכל יום במזרחו של כבש וא"כ שייך שפיר למימר והיום עולין באמצע כלומר והיום עולה הכ"ג הנזכר למעלה באמצע ושוב נראה כי ביום הכפורים היו כל הכהנים עולין באמצע כי הכהנים היו מושיטין לו את האברים והכ"ג היה מקריב ועל כן היו עולין באמצע ע"כ:

והיום מן הקיתון:    מ"ט משום כבודו דכ"ג ובזבחים פ' קבלה דף כ"ב ירחצו קרא יתירה לרבויי כל כלי שרת לקדוש וכן כתבו תוס' ז"ל כאן בשם ריב"א:

יכין

ויורדין במערבו:    דכבש היה בדרום במזבח, והעולה בה פונה לימינו, שהוא למזרח הכבש, דכל פינות שאדם פונה, ראוי שיהיה לימין, ומה"ט כשיורדים, יורדים במערב הכבש, שהוא לימין היורד:

והיום כהן גדול עולה באמצע ויורד באמצע:    משום כבודו, שהולך במקום הנאות להלוך:

והיום מן הקתון:    [קריגכען]:

של זהב:    משום כבודו לא יקדשי מהכלי שהשאר הכהנים מקדשין ממנו:

בועז

פירושים נוספים