משנה יומא ד רמבם

נוסח הרמב"םעריכה

(א) טרף בקלפי והעלה שני גורלות אחד כתוב עליו לה' ואחד כתוב עליו לעזאזל אם של שם עלה בימינו הסגן אומר לו אישי כוהן גדול הגבה ימינך ואם בשמאלו עלה ראש בית אב אומר לו אישי כוהן גדול הגבה שמאלך נתנם על שני השעירים ואומר לה' חטאת רבי ישמעאל אומר לא היה צריך לומר חטאת אלא לה' והם עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

(ב) קשר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח והעמידו כנגד בית שילוחו ולנשחט כנגד בית שחיטתו ובא לו אצל פרו שניה וסמך שתי ידיו עליו והתוודה וכך היה אומר אנא ה' עוויתי פשעתי וחטאתי לפניך אני וביתי ובני אהרון עם קדושך אנא ה' כפר נא לעוונות ולפשעים ולחטאים שעוויתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך אני וביתי ובני אהרון עם קדושך ככתוב בתורת משה עבדך לאמור כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני ה' תטהרו (ויקרא טז ל) והם עונים אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

(ג) שחטו וקיבל במזרק את דמו נתנו למי שהוא ממרס בו על הרובד הרביעי שבהיכל כדי שלא יקרוש נטל את המחתה ועלה לראש המזבח וחתה וירד והניחה על הרובד שבעזרה.

(ד) בכל יום חותה בשל כסף ומערה בתוך של זהב והיום חותה בשל זהב ובה היה מכניס בכל יום חותה בשל ארבעת קבים ומערה בתוך של שלשת קבין והיום חותה בשל שלשת קבין ובה היה מכניס רבי יוסי אומר בכל יום חותה בשל סאה ומערה בתוך של שלשת קבין והיום חותה בשל שלשת קבין ובה היה מכניס בכל יום הייתה כבדה והיום קלה בכל יום הייתה ידה קצרה והיום ארוכה בכל יום היה זהבה ירוק והיום אדום דברי רבי מנחם בכל יום היה מקריב פרס בשחרית ופרס בין הערביים והיום מוסיף מלוא חופניו בכל יום הייתה דקה והיום דקה מן הדקה.

(ה) בכל יום כהנים עולים במזרחו של כבש ויורדים במערבו והיום עולים באמצע ויורדים באמצע רבי יהודה אומר לעולם כוהן גדול עולה באמצע בכל יום כוהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הכיור והיום מן הקיתון של זהב רבי יהודה אומר לעולם כוהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הקיתון של זהב.

(ו) בכל יום היו שם ארבע מערכות והיום חמש דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר בכל יום שלש והיום ארבע רבי יהודה אומר בכל יום שתים והיום שלש.

הדף הראשי של משנה יומא ד