משנה יומא ד רמבם

נוסח הרמב"ם

עריכה

(א) טרף בקלפי,

והעלה - שני גורלות,
אחד - כתוב עליו לה',
ואחד - כתוב עליו לעזאזל.
אם של שם -
עלה בימינו,
הסגן אומר לו:
"אישי כוהן גדול - הגבה ימינך".
ואם בשמאלו - עלה,
ראש בית אב אומר לו:
"אישי כוהן גדול - הגבה שמאלך".
נתנם - על שני השעירים,
ואומר: "לשם חטאת".
רבי ישמעאל אומר:
לא היה צריך לומר - חטאת,
אלא - "לשם".
והם עונין אחריו:
"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".


(ב) קשר - לשון של זהורית,

בראש שעיר המשתלח,
והעמידו - כנגד בית שילוחו.
ולנשחט - כנגד בית שחיטתו.
ובא לו אצל פרו - שניה,
וסמך שתי ידיו עליו - והתוודה.
וכך היה אומר:
"אנא ה' -
עוויתי, פשעתי, וחטאתי לפניך,
אני וביתי, ובני אהרון עם קדושך.
אנא ה' -
כפר נא לעוונות, ולפשעים, ולחטאים,
שעוויתי, ושפשעתי, ושחטאתי לפניך,
אני וביתי, ובני אהרון עם קדושך.
ככתוב בתורת משה עבדך לאמור:
"כי ביום הזה יכפר עליכם,
לטהר אתכם מכל חטאותיכם,
לפני ה' תטהרו" (ויקרא טז ל)".
והם עונים אחריו:
"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".


(ג) שחטו,

וקיבל במזרק - את דמו.
נתנו - למי שהוא ממרס בו,
על הרובד הרביעי - שבהיכל,
כדי שלא יקרש.
נטל את המחתה,
ועלה לראש המזבח - וחתה,
וירד, והניחה - על הרובד שבעזרה.


(ד) בכל יום -

חותה בשל כסף,
ומערה בתוך של זהב.
והיום -
חותה בשל זהב - ובה היה מכניס.
בכל יום -
חותה בשל ארבעת קבים,
ומערה בתוך של שלשת קבין.
והיום -
חותה בשל שלשת קבין - ובה היה מכניס.
רבי יוסי אומר:
בכל יום -
חותה בשל סאה,
ומערה בתוך של שלשת קבין.
והיום -
חותה בשל שלשת קבין - ובה היה מכניס.
בכל יום - היתה כבדה.
והיום - קלה.
בכל יום - היתה ידה קצרה.
והיום - ארוכה.
בכל יום - היה זהבה ירוק.
והיום - אדום.
דברי רבי מנחם.
בכל יום -
היה מקריב - פרס בשחרית, ופרס בין הערבים.
והיום - מוסיף מלוא חופניו.
בכל יום - היתה דקה.
והיום - דקה מן הדקה.


(ה) בכל יום -

כהנים -
עולים במזרחו של כבש, ויורדים במערבו.
והיום - עולים באמצע, ויורדים באמצע.
רבי יהודה אומר:
לעולם - כוהן גדול עולה באמצע.
בכל יום -
כוהן גדול, מקדש ידיו ורגליו - מן הכיור.
והיום - מן הקיתון של זהב.
רבי יהודה אומר:
לעולם - כוהן גדול,
מקדש ידיו ורגליו - מן הקיתון של זהב.


(ו) בכל יום -

היו שם ארבע מערכות.
והיום - חמש.
דברי רבי מאיר.
רבי יוסי אומר:
בכל יום - שלש.
והיום - ארבע.
רבי יהודה אומר:
בכל יום - שתים.
והיום - שלש.


הדף הראשי של משנה יומא ד