משנה זבחים ח דפוסים

<< | משנה זבחים ח דפוסים | >>

משנה אעריכה

כל הזבחים שנתערבו בחטאות המתות, או בשור הנסקל, אפילו אחד בריבוא, ימותו כולם.

נתערבו בשור שנעבדה בו עבירה, או שהמית את האדם על פי עד אחד, או על פי הבעלים, ברובע, ובנרבע, ובמוקצה, ובנעבד, ובאתנן, ובמחיר, ובכלאים, ובטרפה, וביוצא דופן, ירעו עד שיסתאבו, [ויימכרו] ויביא בדמי היפה שבהן מאותו המין.

נתערב בחולין תמימים, יימכרו החולין לצריכי אותו המין.

משנה בעריכה

קדשים בקדשים מין במינו, [זה] יקרב לשם מי שהוא [וזה יקרב לשם מי שהוא].

קדשים בקדשים מין בשאינו מינו, ירעו עד שיסתאבו, ויימכרו ויביא בדמי היפה שבהן ממין זה, ובדמי היפה שבהן ממין זה, ויפסיד המותר מביתו.

נתערבו בבכור ובמעשר, ירעו עד שיסתאבו, וייאכלו כבכור וכמעשר.

הכל יכולין להתערב, חוץ מן החטאת ומן האשם.

משנה געריכה

אשם שנתערב בשלמים, [ירעו עד שיסתאבו].

רבי שמעון אומר, שניהם יישחטו בצפון, וייאכלו כחמור שבהן.

אמרו לו, אין מביאין קדשים לבית הפסול.

נתערבו חתיכות בחתיכות, קדשי קדשים בקדשים קלים, הנאכלין ליום אחד בנאכלים לשני ימים, ייאכלו כחמור שבהן.

משנה דעריכה

איברי חטאת שנתערבו באיברי עולה, רבי אליעזר אומר, יתן למעלן, ורואה אני את בשר החטאת מלמעלן כאלו הוא עצים.

וחכמים אומרים, תעובר צורתן ויצא לבית השריפה.

משנה העריכה

איברין באיברי בעלי מומין, רבי אליעזר אומר, אם קרב ראש אחד מהן, יקרבו כל הראשין.

כרעו של אחד מהן, יקרבו כל הכרעים.

וחכמים אומרים, אפילו קרבו כולם חוץ מאחד מהן, יצא לבית השריפה.

משנה ועריכה

דם שנתערב במים, אם יש בו מראה דם, כשר.

נתערב ביין, רואין אותו כאילו הוא מים.

נתערב בדם בהמה או בדם חיה, רואין אותו כאילו הוא מים.

רבי יהודה אומר, אין דם מבטל דם.

משנה זעריכה

נתערב בדם פסולין, יישפך לאמה.

בדם תמצית, יישפך לאמה.

רבי אליעזר מכשיר.

אם לא נמלך ונתן, כשר.

משנה חעריכה

דם תמימים בדם בעלי מומים, יישפך לאמה.

כוס בכוסות, רבי אליעזר אומר, [אם] קרב כוס אחד, יקרבו כל הכוסות.

וחכמים אומרים, אפילו קרבו כולם חוץ מאחד מהן, יישפך לאמה.

משנה טעריכה

הניתנין למטה שנתערבו בניתנין למעלה, רבי אליעזר אומר, יתן למעלה, ורואה אני את התחתונים למעלה, כאילו הן מים, ויחזור ויתן למטה.

וחכמים אומרים, יישפכו לאמה.

ואם לא נמלך ונתן, כשר.

משנה יעריכה

הניתנין מתנה אחת שנתערבו בניתנין במתנה אחת, יינתנו מתנה אחת.

מתן ארבע במתן ארבע, יינתנו במתן ארבע.

מתן ארבע במתנה אחת, רבי אליעזר אומר, יינתנו במתן ארבע.

רבי יהושע אומר, יינתנו במתנה אחת.

אמר לו רבי אליעזר, והרי הוא עובר על בל תגרע.

אמר לו רבי יהושע, והרי הוא עובר על בל תוסיף.

אמר לו רבי אליעזר, לא נאמר בל תוסיף אלא כשהוא בעצמו.

אמר לו רבי יהושע, לא נאמר בל תגרע אלא כשהוא בעצמו.

ועוד אמר רבי יהושע, כשנתת, עברת על בל תוסיף ועשית מעשה בידך.

וכשלא נתת, עברת על בל תגרע ולא עשית מעשה בידך.

משנה יאעריכה

הניתנין בפנים שנתערבו עם הניתנין בחוץ, יישפכו לאמה.

נתן בחוץ וחזר ונתן בפנים, כשר.

בפנים וחזר ונתן בחוץ, רבי עקיבא פוסל, וחכמים מכשירים.

שהיה רבי עקיבא אומר, כל הדמים שנכנסו לכפר בהיכל, פסול.

וחכמים אומרים, חטאת בלבד.

רבי אליעזר אומר, אף האשם, שנאמר (ויקרא ז) כחטאת כאשם.

משנה יבעריכה

חטאת שקיבל דמה בשני כוסות, יצא אחד מהן לחוץ, הפנימי כשר.

נכנס אחד מהן לפנים, רבי יוסי הגלילי מכשיר בחיצון, וחכמים פוסלין.

אמר רבי יוסי הגלילי: מה אם במקום שהמחשבה פוסלת בחוץ, לא עשה את המשואר כיוצא; מקום שאין המחשבה פוסלת בפנים, אינו דין שלא נעשה את המשואר כנכנס?

נכנס לכפר, אף על פי שלא כיפר, פסול, דברי רבי אליעזר.

רבי שמעון אומר, עד שיכפר.

רבי יהודה אומר, אם הכניס שוגג, כשר.

כל הדמים הפסולין שניתנו על גבי המזבח, לא הרצה הציץ אלא על הטמא, שהציץ מרצה על הטמא, ואינו מרצה על היוצא.

<< | משנה זבחים ח דפוסים | >>