משנה זבחים ז דפוסים

<< | משנה זבחים ז דפוסים | >>

חטאת העוף שעשאה למטה, כמעשה חטאת לשם חטאת, כשרה.

כמעשה חטאת לשם עולה, כמעשה עולה לשם חטאת, כמעשה עולה לשם עולה, פסולה.

עשאה למעלה כמעשה כולם, פסולה.

עולת העוף שעשאה למעלה, כמעשה עולה לשם עולה, כשרה.

כמעשה עולה לשם חטאת, כשרה, ובלבד שלא עלתה לבעלים.

כמעשה חטאת לשם עולה, כמעשה חטאת לשם חטאת, פסולה.

עשאה למטה כמעשה כולם, פסולה.

וכולן אינן מטמאות בבית הבליעה, ומועלין בהן, חוץ מחטאת העוף שעשאה למטה כמעשה חטאת לשם חטאת.

עולת העוף שעשאה למטה כמעשה חטאת לשם חטאת, רבי אליעזר אומר, מועלין בה.

רבי יהושע אומר, אין מועלין בה.

אמר רבי אליעזר, מה אם חטאת שאין מועלין בה לשמה, כשישנה את שמה, מועלין בה.

עולה שמועלין בה לשמה, כששינה את שמה, אינו דין שימעלו בה?

אמר לו רבי יהושע, לא; אם אמרת בחטאת ששינה את שמה לשם עולה, שכן שינה את שמה לדבר שיש בו מעילה, תאמר בעולה ששינה את שמה לשם חטאת, שכן שינה את שמה לדבר שאין בו מעילה?

אמר לו רבי אליעזר, והרי קדשי קדשים ששחטן בדרום ושחטן לשם קדשים קלים יוכיחו, שכן שינה את שמן לדבר שאין בו מעילה, ומועלין בהן, אף אתה אל תתמה על העולה, שאף על פי ששינה את שמה לדבר שאין בו מעילה, שימעלו בה.

אמר לו רבי יהושע, לא, אם אמרת בקדשי קדשים ששחטן בדרום ושחטן לשם קדשים קלים, שכן שינה את שמן בדבר שיש בו איסור והיתר, תאמר בעולה ששינה את שמה בדבר שכולו היתר?

מלק בשמאל או בלילה, שחט חולין בפנים, וקדשים בחוץ, אינן מטמאין בבית הבליעה.

מלק בסכין, מלק חולין בפנים, וקדשים בחוץ, תורין שלא הגיע זמנן, ובני יונה שעבר זמנן, שיבש גפה, ושנסמית עינה, ושנקטעה רגלה, מטמא בבית הבליעה.

זה הכלל, כל שהיה פסולה בקודש, אינה מטמאה בבית הבליעה.

לא היה פסולה בקודש, מטמאה בבית הבליעה [וכל הפסולים שמלקו, מליקתן פסולה, ואינן מטמאות בבית הבליעה].

מלק ונמצא טריפה, רבי מאיר אומר, אינה מטמאה בבית הבליעה.

רבי יהודה אומר, מטמאה בבית הבליעה.

אמר רבי מאיר, מה אם נבלת בהמה שהיא מטמאה במגע ובמשא, שחיטתה מטהרת את טריפתה מטומאתה.

נבלת העוף שאינה מטמאה במגע ובמשא, אינו דין שתהא שחיטתה מטהרת את טריפתה מטומאתה?

מה מצינו בשחיטתה שהיא מכשרתה באכילה, ומטהרת את טריפתה מטומאתה, אף מליקתה שהיא מכשרתה באכילה, תטהר את טריפתה מטומאתה.

רבי יוסי אומר, דיה כנבלת בהמה, שחיטתה מטהרתה אבל לא מליקתה.

<< | משנה זבחים ז דפוסים | >>