משנה ברכות ד ו

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת ברכות · פרק ד · משנה ו | >>

לחצו כאן להצגת משנה זו במהדורה המבוארת

היה יושב יב בספינה או בקרון או באסדה, יכון את לבו כנגד בית קדש הקדשים.

משנה מנוקדת

הָיָה יוֹשֵׁב בִּסְפִינָה, אוֹ בְּקָרוֹן, אוֹ בְּאַסְדָּה - יְכַוֵּן אֶת לִבּוֹ כְּנֶגֶד בֵּית קָדְשֵׁי הַקֳּדָשִׁים:

נוסח הרמב"ם

היה יושב בספינה, או בקרון, או באסדה - יכווין את לבו כנגד בית קודש הקדשים.

פירוש הרמב"ם

קרון - מין ממיני העגלות.

ואסדה - ספינה קטנה מאד, יעברו בה בנחלים הגדולים. ושמה המפורסם בלשון ערב אצל בני אדם "מעדיה":


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

באסדא - עצים הרבה קשורים ומהודקים יחד, ומשיטים אותם בנהר ובני אדם הולכים עליהם. ובלשון מקרא (דה ב ב) קרוין רפסודות:

פירוש תוספות יום טוב

היה יושב וכו'. ולא תנן יחזיר את פניו. דאפי' לעמוד אינו צריך אלא יושב ומתפלל כמ"ש הטור סימן צ"ד ופירש ב"י הטעם בקרון א"א שיעמוד מפני שמתנועע לכאן ולכאן והך טעמא שייך נמי בספינה ורש"י כתב דטעמא דספינה משום ביעתותא דמיא ע"כ:

[או באסדא. פי' הר"ב עצים הרבה קשורים וכו' וכן פירש בריש פ"ג דזבים והיה נ"ל לגרוס ברי"ש באסרא וכמו שראיתי כן בספר הרי"ף ויהיה מל' איסור וקישור אלא לפי שרש"י גם הוא כתב לפי' זה דהר"ב. וכתב עוד פירוש אחר שהוא לשון ותשם בסד רגלי (איוב יג) א"כ גירסא שלו בדלי"ת אף לפי פירוש הראשון שכתב הר"ב]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יב) (על המשנה) היה יושב. ולא תנן יחזיר את פניו. דאפי' לעמוד א"צ אלא יושב ויתפלל דבקרון א"א לעמוד מפני שמתנועע לכאן ולכאן והך טעמא שייך נמי בספינה. טור וב"י סי' צ"ד:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

בקרון:    בכל הספרים ל"ג קרון ואפשר דדמי לחמור ולא לספינה ודו"ק. הר"ר יהוסף וה"ר אפרים אשכנזי ז"ל והר"מ די לונזאנו ז"ל גם בסכ"י ישן מצאתי פי' לה"ר יהונתן ז"ל וז"ל שם היה יושב בספינה או באסדא אחת מהן ספינה גדולה והאחת קטנה ודרך ספינה שרבים הולכים שם ועוד שהיא הולכת ברוב ואינו יכול לעכבה ולירד לפיכך יכוין את לבו כנגד בית קה"ק ע"כ. אבל הרמב"ם ז"ל אני רואה בפירושו דגריס ליה גם הר"ש שירילי"ו ז"ל וגם בגמ' בברייתא משמע קצת דמדמי הקרון לספינה דקתני השכים לישב בקרון או בספינה מתפלל ולכשיגיע זמן ק"ש קורא וכן נראה מהטור:

בסוף פי' ר"ע ז"ל קרויין רפסודות. אמר המלקט וקרויין ג"כ דוברות וקרויין בל' חכמים במקום אחר אבסדיא והוא ברפי"ב דנגעים לחדא גירסא:

תפארת ישראל

יכין

היה יושב בספינה או בקרון או באסדא:    פלאָס שמשיטין על המים:

יכוין את לבו כנגד בית קדש הקדשים:    וא"צ לעמוד משום ביעותותא שיפול ולא יהיה יכול לכוון יפה:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים