משנה בבא מציעא ג ח

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נזיקין · מסכת בבא מציעא · פרק ג · משנה ח | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

יוציא לו שתות ליין.

רבי יהודה אומר, חומש.

יוציא לו שלשת לוגין שמן למאה, לוג יח ומחצה שמרים, לוג ומחצה בלע.

אם היה שמן מזוקק, אינו מוציא לו שמרים.

אם היו קנקנים ישנים, אינו מוציא לו בלע.

רבי יהודה אומר, אף המוכר שמן מזוקק לחברו כל ימות השנה, הרי זה מקבל עליו לוג ומחצה שמרים למאה.

משנה מנוקדת

יוֹצִיא לוֹ שְׁתוּת לְיַיִן.

רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: חֹמֶשׁ.
יוֹצִיא לוֹ שְׁלֹשֶׁת לֻגִּין שֶׁמֶן לְמֵאָה:
לֹג וּמֶחֱצָה שְׁמָרִים,
לֹג וּמֶחֱצָה בֶּלַע.
אִם הָיָה שֶׁמֶן מְזֻקָּק,
אֵינוֹ מוֹצִיא לוֹ שְׁמָרִים.
אִם הָיוּ קַנְקַנִּים יְשָׁנִים,
אֵינוֹ מוֹצִיא לוֹ בֶּלַע.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
אַף הַמּוֹכֵר שֶׁמֶן מְזֻקָּק לַחֲבֵרוֹ כָּל יְמוֹת הַשָּׁנָה,
הֲרֵי זֶה מְקַבֵּל עָלָיו לֹג וּמֶחֱצָה שְׁמָרִים לְמֵאָה:

נוסח הרמב"ם

יוציא לו שתות - ליין.

רבי יהודה אומר: חומש.
יוציא לו -
שלשת לוגין שמן - למאה,
לוג ומחצה שמרים - ולוג ומחצה בלע.
אם היה שמן מזוקק - אינו מוציא לו שמרים,
קנקנים ישנים - אינו מוציא לו בלע.
רבי יהודה אומר:
אף המוכר שמן מזוקק לחברו - כל ימות השנה,
הרי זה מקבל עליו, לוג ומחצה שמרים - למאה.

פירוש הרמב"ם

זה שאמר רבי יהודה חומש, לפי שהיין שבעירו היה חסר חומש.

וכבר אמרתי לך, שהדין בזה העניין הוא לדון כפי המנהג באותה המדינה.

ואין הלכה כרבי יהודה:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

יוציא לו שתות ליין - אם הפקיד אצלו יין ועירבו עם יינו יז, הקנקנים בולעים שתות:

רבי יהודה אומר חומש - שהקרקע שהיו עושים ממנו הקנקנים באתריה דרבי יהודה בלע חומש. והכל לפי המקום:

אף המוכר וכו' - כשם שאמרו שמרים במפקיד, כך אמרו במוכר. שהמוכר שמן לחבירו ונותן לו מתוך חביותיו שמן מזוקק תמיד שהוא מסתפק ממנו, הרי הלוקח מקבל עליו לפחות לו לוג ומחצה מחמת שמרים לכל מאה לוג. ואין הלכה כר' יהודה:

פירוש תוספות יום טוב

יוציא לו שתות ליין. כתב הר"ב אם הפקיד אצלו יין וערבו עם יינו. וכן לשון רש"י וחדא מתרתי דלעיל נקטו דהא בעינן נמי שהיה מסתפק מהן ואינו יודע כמה כדלעיל. דאי לאו הכי היה מחסר לפי הערך:

לוג ומחצה שמרים וכו'. פירושא דשלשת לוגין הוא:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יז) (על הברטנורא) וחדא מתרתי דלעיל נקט. דהא בעינן נמי שהיה מסתפק מהן ואינו יודע כמה כדלעיל. דאל"ה היה מחסר לפי הערך:

(יח) (על המשנה) לוג כו'. פירושא דג' לוגין הוא:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

אם היו קנקנים ישנים אינו מוציא לו בלע:    תמהתי שמצאתי שהגיה הר"ר יהוסף ז"ל אם היו קנקנים ישנות דלא כן הגיה במס' אבות פ' בן זומא אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו יש קנקן חדש וכו'. ובגמ' פריך והא אי אפשר דלא בלע ורב נחמן מוקי לה במזופפין ואביי אמר אפי' תימא שלא במזופפין כיון דטעון טעון ותו לא בלעי:

אף המוכר שמן מזוקק:    גמרא אמר רב פפא המוכר שמן לחברו סתם בעת שהוא מזוקק ששקעו ושקטו שמריו לדברי חכמים מותר לו לערב ולבלבל שמרים המשוקעות שיחזרו ויתערבו ויצאו עם השמן בתוך המדה ולר' יהודה אסור לערב ולבלבל השמרים שבחזקת מזוקק לוקחו ממנו וזה מקלקלו. וביד פי"ח דהלכות מכירה סימן ט' יו"ד ובהלכות שאלה ופקדון פ"ה סימן ה'. ובטור ח"מ סימן רצ"ב:

תפארת ישראל

יכין

יוציא לו שתות ליין:    בהפקיד יין, ועירבו ביינו שאינו מדוד, מנכה שתות שהקנקני' בולעין, בצירוף מעט מהשמרי' שנשאר בקנקנים:

רבי יהודה אומר חומש:    וקיי"ל כת"ק [שם]:

יוציא לו שלשת לוגין שמן למאה:    דשמן מדהוא עב טפי מיין, סגי ליה בג' לוגין למאה, דאינו נבלע כ"כ הרבה כביין דהיינו לוג וכו':

רבי יהודה אומר אף המוכר שמן מזוקק לחבירו כל ימות השנה:    ר"ל כשמכר לו שמן סתם, והלוקח נוטלו מעט מעט מהמוכר, וביני ביני מזדקק השמן אצל המוכר:

הרי זה מקבל עליו לוג ומחצה שמרים למאה:    ומנכה לו מוכר ללוקח כן [עי' דכ"ט ב', דהכל לפי המנהג].

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים


בבלי מ א  שולחן ערוך חושן משפט רצב יג