משנה אבות ד טז

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נזיקין · מסכת אבות · פרק ד · משנה טז | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא.

התקן עצמך בפרוזדור, כדי שתכנס לטרקלין.

משנה מנוקדת

רַבִּי יַעֲקֹב אוֹמֵר:

הָעוֹלָם הַזֶּה דּוֹמֶה לִפְרוֹזְדוֹר בִּפְנֵי הָעוֹלָם הַבָּא;
הַתְקֵן עַצְמְךָ בַּפְּרוֹזְדוֹר,
כְּדֵי שֶׁתִּכָּנֵס לַטְּרַקְלִין:

נוסח הרמב"ם

רבי יעקב אומר:

העולם הזה - דומה לפרוזדוד, בפני העולם הבא.
התקן עצמך - בפרוזדוד,
כדי שתיכנס - לטרקלין.

פירוש הרמב"ם

טרקלין - הוא ההיכל.

ופרוזדור - הוא בית שער.

והמשל מבואר, והכוונה ידועה שבעולם הזה יקנה האדם המעלות שבהן יזכה לעולם הבא, כי זה העולם אמנם הוא דרך ומעבר לעולם הבא:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

בפרוזדור - בית שער. תרגום אולם, פרוזדורא:

טרקלין - מקום מושב המלך. כך אתה התקן עצמך בעוה"ז בדי שתזכה לעולם הבא:

פירוש תוספות יום טוב

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

פרוזדור:    בדלית הגיהו הר"ר יהוסף ז"ל וכתב כן מצאתי:

תפארת ישראל

יכין

רבי יעקב אומר העולם הזה דומה לפרוזדור:    כך נקרא בלשון יון [פארהאללע בל"א]. והוא חדר שלפני פתח הארמון:

התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין:    [טראכלוס] בלשון יון הוא ארמון [רק שחז"ל הסיבו המלה וקראוהו טרקלין, על שם טרוקי גלי (ע"ז דנ"ח א'), ר"ל שער סגור, שאין כל אדם רשאי לכנס לתוכו בלי רשות, וכמו שנקרא מה"ט (שלאס בל"א). ור"ל מדידעת שהעה"ז הוא רק כפרוזדר וכו', דהרי תראה שאין כאן דירת קבע רק עראי והעה"ב הוא דירת הקבע. לכן לא תתדמה בפעולותיך כמו שעומד בביתו, ויש לו פנאי לתקן א"ע קודם הכנסו לפני המלך. רק תחשוב את עצמך כעומד בפרוזדר שצריך להיות שם כבר מקושט פן יקראנו המלך פתאום פנימה. כך לא ידע האדם עתו. ולכן צריך שיהיו כל ענייניו, ובפרט ענייני עה"ב שלו מתוקנים תמיד ויחשוב א"ע כעבד המלך שומר הפתח ועומד שם וממתין כל רגע פן פתאום יקראהו המלך ויצטרך לכנוס, כן ישוב היום פן ימות למחר [ומלת כדי איננו נ"ט. רק כמו ומצא כדי גאולתו. דהיינו כשיעור שהוא די]:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים

מגן אבות (רשב"ץ)


הפירוש דמה זה העולם לבית שער שבו נכנסים להיכל והעולם הבא הוא ההיכל לפנים כמו שאי אפשר לו לאדם להכנם לפני המלך בתוך ההיכל אם לא יגלח ויחלף שמלותיו כי אין לבא לפני המלך בלבוש שק כן אי אפשר לזכות לחיי העולם הבא אם לא יזכה בעולם הזה וכמו שאמרו בראשון מע"ז ושני מעירובין היום לעשותם ולמחר לקבל שכרן ואמרו מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת מי שלא טרח בערב שבת מה יאכל בשבת כמו שנזכר בא' מע"ז. ופרוזדור הוא בית שער תרגום אולם המשפט פרוזדורא וכמו שאמרו בפ' כל היד במשל שמשלו באשה בנדה פרוזדור חדר ועלייה והזכירוהו בפרק לא יחפור ואמרו בשבת פרק ר' עקיבא ובבכורות פרק יש בכור בהמה לית לה פרוזדור שמקום ערותה אינו מכוסה בירכותיה כמו האשה ובפרק יוצא דופן ובפרק הערל אמרו כגון שהוציא ראשו חוץ לפרוזדור וכן בפרק בהמה המקשה נזכר פרוזדור וטרקלין הוא ההיכל. ונראה שהוא לשון מורכב כמו טרקסמון טרקסין שבכולם יש טרק לשון סגיר' טרוקו גלי הנז' בפרק תפלת השחר וכן טרקסין בפרק השותפין שרצו ובמסכת יומא פרק הוציאו לו פירשו רבינו שלמה ז"ל פנים וחוץ שאותה אמה שהיתה בין ההיכל והדביר נסתפק להם אם מפנים אם מחוץ כמו שנזכר שם בגמרת יומא. וכן בירושלמי דכלאים פרק שמיני וכן טרקסמין שבפרק כיצד מברכין ושבגיטין בפרק הזורק פירושו דרך פתחים וכן זה טרקלין פנים לינה כן נראה לי. ויש ספרים כתוב בהם טרקלין נאין ובפרק המוכר פירות פירשו שהוא עשר על עשר ורומו כחצי ארכו וחצי רחבו כבנין ההיכל:

דרך חיים (מהר"ל)

מדרש שמואל (אוזידא)