מצודות על שמואל א כח טז


מצודת דוד

"ולמה תשאלני וגו'" - רצה לומר מה היא השאלה הלא בעצמך תאמר שה' סר ממך

"ויהי ערך" - ומעתה הוא בעזר שונאך והוא דוד

מצודת ציון

"ערך" - אויביך כמו (תהלים קלט כ)נשוא לשוא עריך