מצודות על שופטים יב ג

<< מצודות על שופטים • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יד • 


מצודת דוד

"ויתנם ה' בידי" - רצה לומר הואיל וה' נתנם בידי למה אם כן תלחמו בי היום כי אם הייתי מנוצח היה הדין עמכם בצד מה כי אז יכלתם לומר אילו קראת לנו בזה הפעם אחר שהעמידוך ראש בגלעד היינו הולכים גם אנו ברוב עם והיינו מנצחים אבל עתה על מה זה תתרעמו

"ואשימה נפשי בכפי" - רצה לומר כמו המחזיק דבר מה בכפו הנה בקל יפול כאשר יפתח כמו כן סכנתי את נפשי ואעברה במלחמה עם כי היה נוח הדבר שאפול בידם כי במתי מעט ירדתי במלחמה

"ואראה" - וכאשר ראיתי כי אינך מושיע לי בשום פעם ואמרתי מה לי לזעוק עוד