מצודות על שופטים יב ד

<< מצודות על שופטים • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יד • 


מצודת דוד

"כי אמרו וגו'" - רצה לומר מה שהגלעדים הרבו להכות בבני אפרים בשטף אף היה על כי בני אפרים בזו אותם ואמרו להם פליטי אפרים וגו' רצה לומר כערך הפחותים שבבני אפרים כן אתם בני גלעד נחשבים בתוך בני אפרים ובתוך בני מנשה ואפילו המכובדים שבכם נחשבים בעיני כל בני יוסף כהפחותים שבבני אפרים

מצודת ציון

"פליטי" - ענין שיור כמו (יהושע ח כב)שריד ופליט ורצונו לומר פחותים ובזוים שאינם אלא שיריים