מצודות על משלי ב


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בני" - אמר שלמה במקום ה': לבן תחשב לי אם תקח אמרי בלבך .

"תצפון" - לשומרם מן השכחה.

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"להקשיב" - ר"ל: אמרי המה להקשיב אזנך לחכמה ולהטות לבך לתבונה.

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי אם" - כאשר תקרא לבינה להתקרב אליה.

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ככסף" - כהמבקש את הכסף.

מצודת ציון

"וכמטמנים" - אוצרות הטמונים בארץ.

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ודעת אלהים" - הם רזי התורה.

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יתן חכמה" - יתן לך חכמה מפיו, ר"ל: יגלה לך מסתרי החכמה, כאילו מפיו יאמר לך.

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יצפון" - ה' הסתיר רזי התורה, ושומרם לתתם לישרים בלבותם; ומגן הוא להולכי תום דרך, להצילם ממכשול.

מצודת ציון

"תושיה" - התורה נקראת תושיה, מלשון יש, כי ישנה לעולם, ולא תחשוב לאין כשאר הדברים שבעולם.

ורז"ל אמרו: ע"ש שמתשת גוף האדם הלומדה.

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לנצור" - להשכילו לשמור ארחות משפט, כי הוא ישמור דרך חסידיו לבל יטו מדרך האמיתי.

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אז" - ר"ל: כאשר תחפש אחר החכמה, ובעבור זה ישכילך ה', אז תבין וגו' -

"כל מעגל טוב" - תבין מהו המעגל היותר טוב.

מצודת ציון

"מעגל" - שביל ודרך, כמו (תהלים קמ): "רשת ליד מעגל".

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי תבוא" - כאשר תבא החכמה בלבך והדעת תהיה נעים לנפשך להתאוות לה בחשק נפלא.

מצודת ציון

"ינעם" - ענין מתיקות ועריבות.

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מזמה" - אז מחשבת החכמה תשמור עליך.

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מדרך רע" - היא דרך מינות.

"מאיש" - מפתויי איש המדבר תהפוכות, ר"ל: המהפך דברי התורה אחר דעתו המשובשת.

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"העוזבים" - ר"ל העוזבים דרך האמיתי, להעמיד על דרכי מינות.

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"השמחים" - כאשר יעשו הרע, ישמחו, ולא ידאגו כדרך המאמין בהשגחה ושכר ועונש, שאף אם בא לידו דבר עבירה בהסתת היצר הרע, מלא הוא מדאגה מאימת הדין.

"בתהפוכות" - בעת ימצאו מקום להפוך הכוונה אחר רוע מחשבתם.

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ארחותיהם עקשים" - ר"ל: אין חברה ישרה בכל דרכי למודם.

מצודת ציון

"עקשים" - עקומים.

"ונלוזים" - נוטים מדרך הישר, וכן "ונלוז דרכיו בוזהו".

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"להצילך" - מוסב למעלה, לומר: החכמה תשמור עליך להצילך מאשה זרה, היא אשת איש, שהיא זרה לך .

"מנכריה" - מהאשה הנכריה ההיא, אשר מחלקת אמריה בפתוי והסתה.

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אלוף נעוריה" - בעל נעוריה.

"ואת ברית" - כי גם הנשים נכנסו בברית ה', לקיים מצות ה' ולא תמעול מעל באישה.

מצודת ציון

"אלוף" - שר, כמו (תהלים נה): "אלופי ומיודעי", ור"ל: הבעל.

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי שחה" - בית הזונה הוא מקום מדרון, לרדת בה אל המיתה.

"מעגלותיה" - ההולכים אל ביתה הולכים המה אל מקום הרפאים, הם המתים שנרפו ונחלשו וכוחם תש; ורוצה לומר: הבא אל ביתה יוכשל בה ויאבד נפשו.

מצודת ציון

"שחה" - ענין כפיפה והשפלה, כמו (ישעיהו ה): "וישח אדם".

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כל באיה" - כל הבאים אליה לא ישובון מדרכם הרע, כי קשה מאד לפרוש ממנה; ולא ישיגו עוד מעתה ארחות חיים.

ונאמר אף למשל על דרכי המינות, כי קשה מאוד לפרוש ממנה אחר שהורגל בה.

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למען תלך" - מוסב למעלה, לומר: החכמה תשמור עליך מזה, למען תלך בדרך טובים אשר ימנעו ללכת בדרך הזה;

"וארחות וגו'" - וכפל הדבר במילים שונות.

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ישכנו ארץ" - יהיו שוכנים בארצם עד עולם.

"יותרו בה" - בעת יגרשו ממנה הרשעים, אז המה ישארו בה.

מצודת ציון

"יותרו" - מלשון נותר.

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"יסחו" - ענין עקירה ממקום, כמו "ויסחך מאוהל".