מצודות על מלכים א ג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד כלותו וגו'" - אחר זה (ראה לקמן ט כד ובדברי הימים ב ח יא) הוציאה מעיר דוד אל הבית אשר בנה לה

"ויקח וגו'" - מקודם גיירה והיה לו בה קידושין (יבמות עו א)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד הימים ההם" - אשר בנהו שלמה

"רק העם" - רצה לומר הם לבדם היו מזבחים בבמות הרבה כל אחד בחצרו כי עדיין לא נבנה הבית לאסור הבמות אבל המלך דוד היה זובח אז בבמה הגדולה אשר בגבעון שעמדה לפני משכן ה' או במזבח אשר בירושלים שעמדה לפני ארון האלהים ולא בזולתה כי הרבות הבמות קרובות קצת למשפט העובדי כוכבים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רק בבמות" - רק בזה סר מדרך דוד אביו כי היה מזבח ומקטיר בבמות הרבה ככל העם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יעלה" - כמו העלה עתיד במקום עבר וכמוהו רבים במקרא

"אלף עולות" - ביום אחד לא בפעם אחת כי קטן הוא מהכיל

"הגדולה" - רצה לומר גדולה בקדושתה כי הוא מזבח הנחושת שעשה משה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כיום הזה" - אשר נתקיימה כי אני בנו ויושב על כסאו

"עמך" - רצה לומר הגלוי לך

"ותשמר לו" - שמרת המלוכה בידו בקום עליו אדם

"חסד גדול" - להמליכו בהיותו רועה צאן

"כאשר הלך" - על כי אשר הלך וגו'

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צאת ובוא" - לצאת ולבא לפני העם להנהיגם כראוי

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עבדך וגו'" - רצה לומר ועוד שאני מלך על עם אשר בחרת ואף רבים המה ומהצורך לחכמה רבה להנהיג עם כזה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי מי יוכל" - אי אפשר לשפוט עם כאלה מחכמת לבבי מבלי עזר מן השמים

"ונתת" - לזאת אשאל לתת לי לב מבין לשפוט וגו' 

מצודת ציון

"שומע" - רצה לומר מבין

"הכבד" - הרב כמו (שמות יב לח)מקנה כבד מאוד

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הבין" - בינה להבין משפטו

"נפש אויביך" - להיות מסור בידך 

מצודת ציון

"יען" - בעבור

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל ימיך" - רצה לומר כל ימי חייך תהיה בעושר ובכבוד או רצה לומר כל ימיך לא ימצא כמוך בעושר וכבוד אבל לאחריו יתכן שיהיה כמוהו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויקץ וגו'" - כשהקיץ ידע שהוא חלום אולם בחלומו נדמה לו כאלו הדברים נעשו בהקיץ 

מצודת ציון

"ויקץ" - ענין הערה משינה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בי אדוני" - להאזין דברי 

מצודת ציון

"בי" - הוא ענין בקשה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אין זר אתנו וגו'" - להיות עד בדבר

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר שכבה" - מיתתו היה על אשר שכבה עליו והעמיסה עליו ומת כי אם היה על ידי חולי היו הנשים המבקרות יודעות בן מי הוא

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואמתך ישנה" - ולא הרגשתי בדבר

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ואתבונן" - ענין הסתכלות בעיון רב וכן (ישעיהו יד טז)עליך יתבוננו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותדברנה" - היו מתווכחות על הדבר

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זאת אומרת" - כלומר מה לי בהויכוח עיקר המשפט הוא בדבר ההכחשה של מי הוא הילד החי

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גזרו" - מתוך דבריהן הכיר המלך בחכמתו הדין עם מי ואמר להיושבים לפניו שכן הוא האמת שהאחת גנבה הילד החי ולאמת דבריו עשה הבחינה 

מצודת ציון

"גזרו" - חתכו

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גם לי וגו'" - היות עצם כוונתה היתה לבל תשמח חברתה במיתת בנה כי מה לה להניק בן אשה אחרת ובשמעה שצוה המלך להמיתו רצתה יותר בזה כי אז לא תשמח עוד חברתה והיא לא תניק בן אשה אחרת והמלך השכיל מדעתו מתחילה שתחפוץ יותר בזה 

מצודת ציון

"נכמרו" - נתחממו כמו (איכה ה י) עורנו כתנור נכמרו והוא ענין חמלה וכן (בראשית מג ל)נכמרו רחמיו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"היא אמו" - הואיל ומרחמת עליו

"תנו לה" - להאשה שאמרה תנו לה את הילוד וגו'

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לעשות משפט" - להבין האמת עם מי ולבררו על ידי בחינה

"ויראו" - בראותם כי בחכמתו מבין תעלומות לב