מצודות על מלכים א ד


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על כל ישראל" - רצה לומר מעתה קבלוהו כולם באהבה בראותם בחכמתו

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הכהן" - אולי העמידו למשוח מלחמה תחת צדוק שהועמד לכהן גדול ואף שדוד העמיד את עירא להיות במקום צדוק כמו שכתוב בשמואל ב' (כ כו) אולי מת עירא עד לא הועמד

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"המזכיר" - ממונה על ספר הזכרונות

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כהנים" - צדוק כהן גדול ואביתר סגן כמו שנאמר בשמואל ב' (שם כה)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"רעה המלך" - ישב עמו בתמידות להשתעשע עמו

"על הנצבים" - היה ממונה על שנים עשר נציבים האמורים בענין אשר הועמדו לכלכל את המלך כל אחד בחדשו

מצודת ציון

"הנצבים" - הממונים כמו (שמואל א יג ג)נציב פלשתים

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על המס" - הוא המס האמור למטה (ה כז) ויהי המס שלשים אלף איש

"על הבית" - כל צרכי הבית היו נעשים על פיו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על כל ישראל" - המה היו ממונים על כל ישראל לקחת מהם די צורך פרנסת בית המלך וכל אחד כלכל חדש בשנה וגבה מבני אנשי המחוז אשר הועמד עליו

מצודת ציון

"וכלכלו" - ענין הספקת הצורך כמו (שמואל ב יט לג)והוא כלכל את המלך

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בהר אפרים" - היה ממונה בהר אפרים לקחת מהם לכלכל את המלך בחדשו

"ואלה שמותם" - של הנציבים

"בן חור" - כל אלו הנזכרים בשם אביהם לא היו ידועים מעצמם כי אם בשם אביהם

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לו שוכה" - רצה לומר גם על שוכה היה ממונה לקחת מהם לצורך פרנסת בית המלך

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"נפת דאר" - מחוז דאר וכן (יהושע יז יא)שלשת הנפת

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד אבל וגו'" - רצה לומר מהעבר מזה עד אבל מחולה ומזה עד מעבר ליקמעם

מצודת ציון

"מעבר" - מצד

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר בגלעד" - אשר עמדו בארץ הגלעד

"ששים ערים" - בחבל ארגוב היו ששים ערים גדולים בחומה מסביב

"חות יאיר" - תרגם יונתן כפרני יאיר

מצודת ציון

"חבל" - המחוז תקרא חבל כי בחבל תחלק נחלה וכן (שם יט ט) בחבל בני יהודה

"ארגוב" - שם האדם אשר משל בה מאז וכן (דברים ג ד)כל חבל ארגוב

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בנפתלי" - בנחלת נפתלי

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ובעלות" - והיא היתה מנחלת יהודה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונציב אחד" - רצה לומר ועוד נציב אחד אשר היה בכל הארץ ממונה על כולם והוא עזריה בן נתן האמור למעלה

"ארץ סיחון וגו'" - רצה לומר גלעד היתה החצי משל סיחון והחצי משל עוג

"בארץ גלעד" - רצה לומר ביתר המקומות כי על חות יאיר שעמדו בארץ הגלעד היה נציב אחר

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על הים" - על שפת הים