מצודות על ירמיהו מד כה

מצודות על ירמיהו • פרק מד >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


מצודת דוד

"ועשה וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"לאמר עשה וגו'" - מה שתאמרו עשה נעשה וגו' הן ידעתי שתקיימו את נדריכם לקטר לה עוד מעתה

"אתם ונשיכם" - ר"ל אתם כמו נשיכם דעת אחת לכם

"ותדברנה בפיכם" - ר"ל מה שהנשים מדברות המה בפיכם כי כן צויתם להן לדבר

"ובידיכם מלאתם" - ר"ל בפועל ידיכם תשלימו הדבר הזה לעשותם

מצודת ציון

"מלאתם" - ענין השלמה וגמר

"הקים תקימנה" - לשון קיום