מצודות על ירמיהו מד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"במגדול וכו'" - שמות מקומות בארץ מצרים 

מצודת דוד

"היושבים בארץ מצרים" - וחזר ופירש היושבים במגדול וגו' שהם מארץ מצרים

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והנם" - הנה הם

"חרבה" - מלשון חורבן

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אתם ואבותיכם" - גם אתם גם אבותיכם עשו הרע

"אשר לא ידעום המה" - אשר לא היו מכירים בהם מאז

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"התועבה הזאת" - הוא עבודת האליל

"אל נא תעשו" - כאומר אם עד הנה עשיתם הרע אל תעשו עתה

"השכים ושלוח" - הייתי משכים ומשלח בזריזות רב

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותתך" - ענין הרקה ושפיכה 

מצודת דוד

"כיום הזה" - שהנם חרבים

"ותתך" - ובעבור זה שפכה חמתי

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עולל" - ילדים רכים 

מצודת דוד

"אל נפשותיכם" - ר"ל לעצמיכם תעשו רעה כי יכרית מכם איש ואשה וגו'

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולחרפה" - כולם יחרפו אתכם

"לקללה" - יאמרו בקללתם שיהיו כמותכם

"להכעיסני" - עכשיו יפרש במה עושים רעה לעצמם לאמר במה שאתם מכעיסים אותי במעשי ידיכם וגו'

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"השכחתם" - האם שכחתם ר"ל הלא עדיין לא שכחתם

"נשיו" - של כל א' מהמלכים ההם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"דכאו" - ענין כתיתה והוא מושאל על ההכנעה כמו לב נשבר ונדכה (תהלים נא

מצודת דוד

"לא דוכאו" - לא נדכא לבם ר"ל עדיין לא נכנעו עד היום הזה ולא יראו מה'

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שם פני" - אשים השגחתי בכם להביא הרעה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותמו" - ענין כליון והשלמה

"לאלה" - ענין שבועה

"לשמה" - לתמהון 

מצודת דוד

"לאלה וגו'" - ישבעו בהם ויתמהו על מפלתם ויפלו בהם קללותיהם ויחרפו אותם

"ותמו כל" - כולם יכלו

"ולקחתי" - ר"ל אקחם אל הרעה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ופקדתי" - ענין השגחה 

מצודת דוד

"ופקדתי" - אשגיח להפרע ולהשיב גמול על היושבים וגו'

"בחרב וגו'" - ר"ל באלה אשיב הגמול להפרע מהם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פליט ושריד" - הצלה ושארית

"מנשאים" - ענין הרמה ור"ל מבטיחים

"פליטים" - נמלטים ומוצלים 

מצודת דוד

"ולשוב" - ולחזור לארץ יהודה אשר המה מצפים ומרוממים ומבטיחים את נפשם לשוב לשבת שמה הנה לא כן יהיה כי לא ישובו כי אם הפליטים מחרב האויב והוא מקרא קצר ויובן החסרון מעצמו

"ולא יהיה פליט" - לא ישאר מהם במצרים שארית מה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קהל" - ענין קבוץ עם 

מצודת דוד

"בפתרוס" - שהיא מארץ מצרים

"וכל העם וגו'" - גם המה היו נמשכים אחריהם

"וכל הנשים העומדות" - שהיו עומדות במעמד ההוא והיה קבוץ רב

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"למלכת השמים" - היא השמש וכן לעשות כוונים למלכת השמים (לעיל ז') 

מצודת דוד

"ונהיה טובים" - ר"ל עשירים ומלאים טוב

"ונשבע לחם" - ואז היינו שבעים לחם

"והסיך לה" - ולהסיך לה

"אשר יצא מפינו" - אשר קבלנו על עצמנו לקטר למלכת השמים ר"ל לכוכב גדול שבשמים הוא השמש וכאלו מולך על כולם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"המבלעדי" - ענינו כמו זולת וכן מבלעדי אישך (במדבר ה')

"אנשינו" - בעלינו

"כונים" - מין מאכל ויתכן שנקרא כן על כי עשאום בכוונת הלב ותקון רב וכן לעשות כוונים (לעיל ז')

"להעציבה" - מלשון עצבון והוא דרך כנוי על השמחה 

מצודת דוד

"להעציבה" - ר"ל לשמח אותה ואמר על דרך הכינוי וכאומרות מה זה תוכיח לאנשינו למען ימחו בידינו וכי אין דעתם עמנו

"וכי אנחנו" - זהו מאמר הנשים המקטרות לבדן שאמרו וכי מה שאנחנו מקטרים וזהירות להסך לה נסכים האם מבלעדי דעת אנשינו עשינו למלכת השמים מיני מאכל

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דבר" - הדבר האמור למעלה

"ועל כל העם" - הם הנמשכים אחריהם

"על הגברים" - אל הגברים והם היודעים כי מקטרות נשיהם שפתחו תחלה להשיב

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אותם זכר ה'" - ר"ל עם כי מאז לא היה נפרע מהם הנה לא שכחם כי זכר בהם ועלו על לבו (ואמר אותם כי לאלהות הרבה קטרו ומ"ש הקטר הוא שם הכלל אבל לכ"א היה קטר מיוחד)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לשאת" - מלשון משא וסבל

"מעלליכם" - מעשיכם

"ולחרבה" - מלשון חורבן

"ולשמה" - ולתמהון 

מצודת דוד

"כהיום הזה" - שהיא חרבה

"ולא יוכל ה'" - לא יוכל עוד לסבול ולהאריך אפו מפני רוע מעלליכם וגו' ולכן היתה ארצכם לחרבה וגו'

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קראת" - מלשון מקרה 

מצודת דוד

"כיום הזה" - שהנכם ברעה

"מפני וגו'" - ר"ל לא קרה לכם הרעה על שחדלתם לקטר אלא מפני אשר קטרתם מאז ואשר חטאתם וגו' על כן קרה לכם מקרה הרעה הזאת

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מלאתם" - ענין השלמה וגמר

"הקים תקימנה" - לשון קיום 

מצודת דוד

"ועשה וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"לאמר עשה וגו'" - מה שתאמרו עשה נעשה וגו' הן ידעתי שתקיימו את נדריכם לקטר לה עוד מעתה

"אתם ונשיכם" - ר"ל אתם כמו נשיכם דעת אחת לכם

"ותדברנה בפיכם" - ר"ל מה שהנשים מדברות המה בפיכם כי כן צויתם להן לדבר

"ובידיכם מלאתם" - ר"ל בפועל ידיכם תשלימו הדבר הזה לעשותם

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכל ארץ מצרים" - אבל פליטי החרב מתי מספר הם יאמרו חי ה' כשישובו לארץ יהודה

"אומר" - שיהיה אומר בשבועתו חי ה'

"אם יהיה עוד שמי נקרא וגו'" - ר"ל לא אאריך עוד אפי עד שישובו ויקראו בשמי כי כל אנשי יהודה הבאים למצרים יתמו מן העולם עד לא ישובו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שוקד" - ענין מהירות והשתדלות כמו שקדו ושמרו (עזרא ח)

"ותמו" - יכלו וישלמו 

מצודת דוד

"הנני שוקד" - אשתדל ואמהר עליכם להרע להם ולא להיטיב עמהם

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ופליטי" - ענין המלטה

"מתי" - אנשי

"לגור" - לדור 

מצודת דוד

"וידעו וגו'" - אז ידעו דברי מי יתקיים אם הדברים ממני שאמרתי שבמצרים יתמו ויכלו אם הדברים מהם שאמרו שישבו במצרים בטח ויתקיימו שמה

"ופליטי חרב" - הנמלטים מן החרב אשר ישובון ממצרים לארץ יהודה יהיו מתי מספר ר"ל אנשים מועטים

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פוקד" - ענין השגחה 

מצודת דוד

"למען תדעו" - במה שיהיה פרעה נמסר ביד נ"נ תדעו בזה אשר יתקיימו דברי עליכם לרעה והוא כפל ענין במ"ש

"וזאת לכם האות" - הוא האמור במקרא שלאחריו שיהיה פרעה נמסר ביד נ"נ זה יהיה לכם לאות אשר אשגיח להשיב גמול עליכם במקום הזה

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וביד וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"ביד אויביו" - הם הכשדים

"פרעה תפרע" - כל מלכי מצרים קרואים פרעה וזה שהיה בימים ההם היה שמו העצמי תפרע

"כה אמר ה'" - ר"ל כי כה אמר ה' וגו'