מצודות על ירמיהו יח טו

<< | מצודות על ירמיהופרק י"ח • פסוק ט"ו | >>
ב • ג • ד • ו • ז • ח • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"שבילי עולם" - ר"ל שבילי העולם הם המכשילים אותם בדרכיהם כי בראותם דרכי הטבע בעולם השפל שהכוכבים ממסלותם פועלים בדברים השפלים אלה שבילי עולם הם יכשלום בדרכיהם לחשוב שכל טובתם תלוי בצבא השמים ולכן היו מקטרים להם וזהו שאמר ללכת נתיבות וגו' ר"ל ללכת בנתיב דרך אשר איננה סלולה שלא תשמשו בה להסיר המכשול שלא חקרו בדבר לדעת שהכל ביד ה' אין מהראוי לעבדם עבודת אלהות

"לשוא יקטרו" - המה מקטירים לצבא השמים שאין תועלת בעבודתם ויכשלום בדרכיהם 

מצודת ציון

"שבילי נתיבות" - ענינם אחד ענין אורח ומעגל

"סלולה" - ענין משמוש התמידות וכן ואורח ישרים סלולה (משלי טו)