מצודות על ירמיהו יח


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קום" - הוא ענין זרוז 

מצודת דוד

"בית היוצר" - לבית אומן חרס

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"האבנים" - כן שם הכלי המיוחד ליוצר חרס לעשות עליו מלאכתו ודומה לו וראיתן על האבנים (שמות א)שהוא המיוחד אל היולדת 

מצודת דוד

"עושה מלאכה" - עושה מלאכתו בחומר אשר בידו על האבנים והוא הכלי המיוחד לכך

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בחומר" - טיט 

מצודת דוד

"ושב" - וחזר היוצר ועשה מהחומר ההוא כלי אחר משונה מן הראשון כפי אשר ישר בעיניו

"ונשחת הכלי" - נתקלקל הכלי אשר היה עושה בחומר כשהיה ביד היוצר כשעשה הכלי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הכיוצר" - וכי לא אוכל לעשות עמכם כדרך שעושה היוצר עם החומר שעושה ממנו כלי אחר אחר שנשחת הראשון

"הנה כחומר" - באמת כמו שהחומר הוא ביד היוצר לעשות בו מה שירצה כן אתם בידי

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לנתוש" - ענין עקירה

"ולנתוץ" - ענין כתיתה ושבירה וכן לנתוש ולנתוץ ולהרוס (לקמן לא) 

מצודת דוד

"רגע אדבר" - ברגע אחת אגזור על אומה מהעכו"ם כליון ואבדון בעבור רעתה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ונחמתי" - ענין הפוך מחשבה 

מצודת דוד

"ונחמתי" - אז בהרגע ההיא אני מתנחם על הרעה ולא אביאה

"ושב" - כאשר שב הגוי ההוא מהרעה אשר בעבורה גזרתי עליו האבדון

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יוצר" - בורא ומחדש

"ומעלליכם" - מעשיכם 

מצודת דוד

"יוצר" - בורא עליכם רעה וחושב להפרע בה ממכם לכן שובו עתה כל איש מדרכו וגו'

"ועל יושבי" - ואל יושבי

"איש יהודה" - אנשי יהודה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נואש" - מלשון יאוש ועזיבת הדבר כמו ותאמרי נואש (לעיל ב)

"שרירות" - ענין ראיה והבטה 

מצודת דוד

"ואיש וגו'" - נעשה כל איש כפי מה שמראה לו לבו הרע ומתאוה לה

"ואמרו נואש" - ידעתי שיאמרו אנו מתייאשים מדרכי המקום אלא נלך אחר מחשבותינו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שערורית" - ענין דבר מגונה ומכוער כמו שמה ושערורה (לעיל ה) 

מצודת דוד

"שערורית" - דבר מגונה עשתה הרבה מאד בתולת ישראל המיוחדת לאל כבתולה בבית אביה המיוחדת למי שישאנה

"מי שמע כאלה" - מי מאנשים שמע כדברים האלה לומר נלך בשרירות הלב

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מצור" - מסלע

"לבנון" - שם יער בארץ ישראל

"ינתשו" - כמו ינטשו בטי"ת כי דטלנ"ת מתחלף כמו שיבואו בענין אחד טעה ותעה ונטישה הוא ענין עזיבה כמו כי לא יטוש (שמואל א יב)

"זרים" - מלשון זר ונכרי

"קרים" - מלשון קור וצנה

"נוזלים" - מלשון הזלה והטפה כמו יזל מים מדליו (במדבר כד

מצודת דוד

"אם ינטשו" - וכי מהראוי לנטוש ולעזוב מים הזרים מאנשיהם הבאים ממרחוק במלאכת צנורות והמה קרים ומטפטפים מעצמם ובקל יוקח המים ואיך מי יעזבם ור"ל וכי מהראוי לעזוב את המקום המשפיע בכל עת חכמה והשכל בלבות הדורשים אותו

"היעזוב" - וכי מהראוי לעזוב מים היורדים מן הצור אשר בשדה הבאים מהפשרת השלג אשר בלבנון הלא המים ההם המה מנוקים וקרים וטובים לרוות הצמאון

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שבילי נתיבות" - ענינם אחד ענין אורח ומעגל

"סלולה" - ענין משמוש התמידות וכן ואורח ישרים סלולה (משלי טו

מצודת דוד

"שבילי עולם" - ר"ל שבילי העולם הם המכשילים אותם בדרכיהם כי בראותם דרכי הטבע בעולם השפל שהכוכבים ממסלותם פועלים בדברים השפלים אלה שבילי עולם הם יכשלום בדרכיהם לחשוב שכל טובתם תלוי בצבא השמים ולכן היו מקטרים להם וזהו שאמר ללכת נתיבות וגו' ר"ל ללכת בנתיב דרך אשר איננה סלולה שלא תשמשו בה להסיר המכשול שלא חקרו בדבר לדעת שהכל ביד ה' אין מהראוי לעבדם עבודת אלהות

"לשוא יקטרו" - המה מקטירים לצבא השמים שאין תועלת בעבודתם ויכשלום בדרכיהם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שריקות" - ענין השמעת קול בקבוץ השפתים כשרואים דבר חשוב שנחרב וכן שרקו ויניעו ראשם (איכה ב)

"ישום" - ענין תמהון כמו פנו אלי והשמו (איוב כא)

"ויניד" - מלשון הנדה והנעה 

מצודת דוד

"ישום" - יתמה על השממון ויניד בראש כדרך המתמיה

"שריקות עולם" - זמן רב ישרקו על חורבנה ושממותה

"לשום" - וזהו הוא סבה לשום ארצם לשממה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אפיצם" - ענין פזור כמו ויפץ העם (שמות ה)

"עורף" - הוא אחורי הפנים והצואר

"אידם" - ענין שבר ומקרה רע כמו הלא איד לעול (איוב לא

מצודת דוד

"כרוח" - כמו רוח קדים שהיא העזה שברוחות המפזר דברים הנפזרים כן אפזרם בנוסם מפני האויב

"עורף וגו'" - ביום בא אידם אסתיר פני מהם ואראה להם העורף ואחז במשל מאדם המהפך פניו מאדם השנאוי לו ור"ל לא אשגיח עליהם להושיעם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הקשיבה ה' אלי" - מה שאני מתפלל עליהם טובות ולעומת זה שמע קול המריבים עמדי אשר יתייעצו עלי

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כרו" - חפרו כמו בור כרה (תהלים ז)

"שוחה" - בור כמו שוחה עמוקה (משלי כב

מצודת דוד

"זכור" - תן דעתך לזכור עת עמדי לפניך בתפלה לבקש עליהם טובה להעביר את חמתך מהם

"הישולם" - וכי מן הראוי שישולם רעה תחת טובה כי חפרו בור ללכדני ר"ל חושבים עלי מחשבות רעות

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תן" - ענין מסירה

"והגירם" - ענין הזלה ושפיכה וכן יגירהו על ידי חרב (תהלים סג)

"שכולות" - מי שמתו בניו קרוי שכול 

מצודת דוד

"במלחמה" - כי דרך הבחורים ללכת במלחמה

"ואנשיהם" - אנשי האלמנות יהיו מתים ע"י הרג ולא במיתת עצמן

"שכלות ואלמנות" - שכולות מבניהן ואלמנות מבעליהן

"והגירם" - שפוך דמיהם ע"י חרב האויב

"לכן" - הואיל ומשלמים רעה תחת טובה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גדודי" - צבאות עם

"ופחים" - מלשון פח ורשת

"טמנו" - ענין הצפנה 

מצודת דוד

"ופחים" - הצפינו רשתות ללכוד רגלי וכפל הדבר במ"ש

"כרו שוחה" - חפרו בור ללכדני ר"ל יעצו עלי רעות

"פתאום" - לבל ידעו להזהר מהם

"זעקה" - זעקת שבר

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תמחי" - מלשון מחייה ומחיקה 

מצודת דוד

"בעת אפך" - בזמן שאתה כעוס אז עשה בהם נקם למען יהיה מרבה להכיל

"ויהיו וגו'" - אף בעת ילכו לפניך בדרך מצותיך יבוא להם מכשול למען לא יוכלו לעשות כתקנה

"אל תמחי" - אל תמחוק חטאתם מלפניך כי יהיו כתובים לזכרון למען יקבלו גמול

"עלי למות" - אשר המה עלי להמיתני