מצודות על ירמיהו טו א


מצודת דוד

"שלח" - אמור להם בנבואה שאמרתי לגרשם מארצי ויצאו ממנה

"משה ושמואל" - משה או שמואל ר"ל אף שהיה תפלתם מקובלת לפני מ"מ אם מי מהם יתפלל בעד העם הזה אין רצוני עליהם להיות מרוצה להם

"אם יעמוד" - ר"ל בתפלה ובקשה

מצודת ציון

"נפשי" - ענין רצון כמו אם יש את נפשכם (בראשית כג)

"שלח" - ענין טירוד וגרושין כמו הן ישלח (לעיל ג)