מצודות על יהושע י


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אדוני צדק" - כך שמו 

מצודת דוד

"ויהיו בקרבם" - התחברו עצמם עם ישראל

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי עיר גדולה" - ועם כל זה לא עצרו כח להלחם והמסו בזה לב אנשי המלחמה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי השלימה" - והרעו לעשות כי הביאו מורך בלב כל

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תרף" - מלשון רפיון 

מצודת דוד

"אל תרף ידיך" - לעזוב אותנו בידם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פתאום" - ענין מהירות מבלי הרגשה מקודם 

מצודת דוד

"כל הלילה" - למען לא ירגישו ויבא פתאום

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויהומם" - מלשון מהומה ובלבול 

מצודת דוד

"עד עזקה" - כי ברחו דרך בה ורדפום והכום בדרך עד עזקה וגו'

"דרך מעלה" - בדרך העולה לבית חורון

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רבים" - מרובים במספר

"עד עזקה" - בכל הדרך אשר נסו ממורד בית חורון עד בואם לעזקה נפלו עליהם אבני הברד

"אבנים" - אבני ברד

"הם במורד" - כשהם ירדו במורד ההר

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תת" - מלשון נתינה

"דום" - המתן כמו (שמואל א יד ט) דומו עד הגיענו אליכם 

מצודת דוד

"וירח בעמק אילון" - כי אז כבר עלתה הירח ועמדה נוכח עמק אילון ואמר לה שגם היא תמתין במקומה ולא תלך מהלכה ואולי חשש שאם תלך הירח מהלכה תבוא נוכח השמש במקום עמידתו ותאפיל אור השמש

"שמש בגבעון דום" - כי בעת ההיא עמד השמש נוכח גבעון וחשש פן ישקע בעונתו ולא יוכלו לרדוף אחרי האויב באישון הלילה ולזה אמר להשמש שלא ילך מהלכו וימתין עוד נוכח גבעון במקום שהוא עומד

"ויאמר" - הוא הדבור האמור למעלה ועל שהפסיק בדברים אמר שוב ויאמר

"לה'" - בשם ה' ובשליחותו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אויביו" - מאויביו

"אץ" - ענין מהירות כמו (משלי יט ב)ואץ ברגלים

"לבוא" - לשקוע כמו (בראשית כח יא)כי בא השמש

"תמים" - מלשון תם ושלם 

מצודת דוד

"כיום תמים" - רצה לומר נתעכב לעמוד במקום אחד כשעור יום שלם שהוא כ"ד שעות

"ולא אץ לבוא" - לא היה ממהר לשקוע כדרכו מעולם למהר לבית שקיעתו ללכת בהתמדה מבלי עמידה

"בחצי השמים" - רצה לומר לפי הנראה בהאופק ההוא

"ויעמוד השמש" - עכשיו מפרש המקום שעמד בה

"הלא היא" - הדבר ההיא הלא כתובה בהבטחה בספר הישר והיא התורה שנאמר בה על אפרים (בראשית מח יט) וזרעו יהיה מלא הגוים והוא היום הזה שעמדו השמש והירח ליהושוע הבא מזרעו ונתמלא כל העולם שמעו

"עד יקום" - עד אשר השלימו ישראל להתנקם מאויביו

"וידום השמש" - רצה לומר כן היה שעמדו השמש וירח במקומם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי ה'" - הפלא הזה נעשה בעבור שה' נלחם לישראל ובעבורם עשהו

"כיום ההוא" - להיות בו פלא כזה לשמוע וגו' כאשר שמע בקול יהושוע להעמיד השמש והירח

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישב יהושוע" - אחר כל המעשים האמורים במקראות שלאחריו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויחבאו" - נסתרו והוא מלשון מחבואה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גולו" - גלגלו

"והפקידו" - מלשון פקיד וממונה 

מצודת דוד

"גולו אבנים" - לבל יצאו פתאום וינוסו

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וזנבתם" - מלשון זנב ורצה לומר סוף המחנה כזנב הזה שהוא סוף הגוף 

מצודת דוד

"וזנבתם אותם" - הרגו ההולכים בסוף המחנה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והשרידים שרדו" - הנשארים נשארו כמו (איכה ב כב)פליט ושריד 

מצודת דוד

"והשרידים שרדו" - הנשארים אשר נשארו מהם באו אל ערי המבצר

"עד תומם" - כי הנשארים היו מעט מן המעט וכאלו תמו כולם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"חרץ" - ענין תנועה כמו (שמואל ב ה כד) אז תחרץ 

מצודת דוד

"לא חרץ וגו' לאיש" - רצה לומר אפילו לאיש אחד בהיותו יחידי לא חרץ עליו מי לשונו לדבר מאומה רע כי נפל פחדם על כל

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קציני" - ענין שררה כמו (ישעיהו ג ו)קצין תהיה לנו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד עצם וגו'" - רצה לומר והמה מונחים שם עד עצם וגו' רצה לומר עד עולם

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואת כל עריה" - הערים הסמוכים לה

"ואת מלכה" - יתכן שהמליכו עליהם מלך אחר כי למעלה נאמר שיהושוע המית מלך חברון

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והנגב" - מקום נגוב ויבש (בראשית ח, יג) כי חרבו פני האדמה תרגומו נגבו וכן (לקמן טו, יט) ארץ הנגב נתתני

"והשפלה" - העמק

"והאשדות" - מדרון ההרים שהמים נשפכים ויורדים שם וכן (דברים ג, יג) אשדות הפסגה וכן (בראשית ט, ו) שופך דם תרגומו דישוד דמא

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פעם אחת" - לפי שהעי לא לכד בפעם אחת לזה אמר שכל אלו לכד בפעם אחת

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישב יהושוע" - היא ההשבה עצמה האמורה למעלה (פסוק טו)