מצודות על יהושע יא


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ובערבה" - במישור

"נגב כנרות" - לדרום כנרות והוא שם מקום

"ובנפות דור" - מחוזות וגלילות של דור כמו (תהלים מח ג)יפה נוף

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בארץ המצפה" - הר חרמון היה בארץ המצפה

"תחת חרמון" - תחת הר חרמון

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ויועדו" - מלשון ועד ואסיפה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"תעקר" - תסיר העיקר כמו (איוב לא יב)וכל תבואתי תשרש ומשפטו תסיר השורש ממקומו ורצה לומר שיכרות הרגלים שהם העיקר והיסוד לבהמה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"משרפות מים" - חריצים שמי הים נקווים בהם והחמה שורפתן ונעשים מלח

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי חצור וגו'" - ולזה פתח בה תחלה

מצודת ציון

"לפנים" - בימים הקדמונים

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על תלם" - רצה לומר בגבהם שלא נפלו חומותיהם בעת הכבוש

מצודת ציון

"תלם" - מלשון תל וגובה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואת הר ישראל" - אשר ישב בו ישראל אבינו ונקרא על שמו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"העולה" - אשר עולה עד שעיר

"ההר החלק" - שהיה נחלק לשנים אחת הנה ואחת הנה

מצודת ציון

"בעל" - תרגומו מישר

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי למען השמידם" - כי חיזק לבבם למען השמידם

"לבלתי היות להם תחנה" - מן בני ישראל

מצודת ציון

"תחנה" - חנינה ורחמים

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מן חברון" - אף כי כלב הוריש הענקים מחברון ייחס הדבר אל יהושוע לפי שבימיו הוריש וכל נצחון המלחמה יחשב אל המושל על הצבא

מצודת ציון

"הענקים" - בני אדם גבהי הקומה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לשבטיהם" - לכל שבט ושבט חלק לבד

"כמחלקותם" - כפי המחלוקת האמורה למטה

מצודת ציון

"שקטה" - נחה כמו (תהלים עו ט)ארץ יראה ושקטה