מצודות על דניאל א ה

<< מצודות על דניאל • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"וימן להם המלך" - כל זה מדברי המלך שאמר לאשפנז הנה המלך יזמין להם בכל יום דבר הצריך להם ביומו ממאכלי המלך ומן היין אשר ישתה הוא (ואף שנבוכדנצר עצמו היה המדבר לא אמר כמדבר בעדו וכן דרך המקרא וכמ"ש וישלח וגומר ואת שמואל (שמואל א י"ב) עם כי שמואל עצמו היה המדבר וכן רבים כמוהו)

"ולגדלם" - ובאופן זה יהיו מגודלים שלש שנים למען יהיו נראים יפים ובעלי בשר

"ומקצתם" - מקצה שלשת השנים יעמדו בתמידות לפני המלך לשמש אותו בכל עת

מצודת ציון

"וימן" - ענין הזמנה כמו וימן ה' דג (יונה ב)

"מפת בג" - ענין מאכל