מצודות על דניאל א ד

<< מצודות על דניאל • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"כל מאום" - ר"ל שום מום כלל וכלל לא כמו לא תאכלו כל נבלה (דברים יא)

"וטובי מראה" - בלובן ובהירות

"בכל חכמה" - יהיו משכילים בכל מיני חכמות

"ויודעי דעת" - ר"ל בתחלת אמרי המדבר ישכילו לדעת דעתו ותוכן כוונתו ומה יהיו אחרית אמריו

"ומביני מדע" - ר"ל שיהיו צחים בלשונותם במיטב הדבור להבין אל זולת מה במדעי לבבם ובמחשבתם

"ואשר כח בהם" - להתגבר על הטבע לאנוס ולעצור מהשחוק והשינה וכדומה למען יעמדו בהיכל מלך מבלי שום מניעה וכאשר ראוי והגון

"וללמדם ספר" - מוסב על המקרא שלפניו לומר להביא מבני ישראל וגו' וללמדם ספר וגו' והוא המכתב והלשון

מצודת ציון

"מאום" - כמו מום

"מדע" - ענין מחשבה כמו גם במדעך מלך אל תקלל (קהלת י)

"ספר" - ר"ל כתב הנכתב בספר