מצודות על דברי הימים א יב לג

<< מצודות על דברי הימים א • פרק יב
א • ב • ג • ד • ז • ט • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לז • לח • לט • מ • 


מצודת דוד

"ולעדור בלא לב ולב" - ר"ל ובאו לערוך מלחמה בעבורו בלבב שלם ולא באו לערוך בלב ולב והוא ענין רמיה וכן בלב ולב ידברו (תהלים יב) ע"ש שנראה כאלו מדבר ועושה בשליחות לב האחד ולב האחר בל עמו והוא ענין מליצה

מצודת ציון

"ולעדור" - ענינו כמו ולערוך ועל שם זה נקראים מערכת וקבוצת המקנה בשם עדר