מצודות על דברי הימים א יב יז

<< מצודות על דברי הימים א • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ז • ט • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לז • לח • לט • מ • 


מצודת דוד

"ויצא דוד" - מן המצד

"יהיה לי וגו'" - ר"ל ה' יתן בלבי שיהיה לבבי עליכם להיות לעם אחד ר"ל אהובים זה לזה

"ואם לרמותני" - על שראה בהם מאחי שאול חשש בדבר ואמר אם ביאתכם הנה לרמות אותי למען לא אהיה נשמר מכם ורוצים אתם לתפשני ולהצר לי בחנם בלא חמס בכפי כי לא עשיתי מאומה רע לשאול

"ירא אלהי וגו'" - אזי יראה ה' בהחמס הנעשה לי ויברר את הדבר להיות נגלה המרמה לבל אשמע לכם להיות לעם אחד

מצודת ציון

"ויוכח" - ענין ברור דברים כמו אשר הוכיח ה' (בראשית כד)