לבוש האורה על רש"י שמות כה

פסוק ג עריכה

זהב. כולם באו בנדבה כו' חוץ מן הכסף כו' – ע"כ הוכרח רש"י לומר כן אע"ג שגם כסף בא בנדבה כמו שמשמע מלשונו בסמוך 'ג' תרומות כו’ ואחת תרומות המשכן נדבת כל אחד ואחד שלש עשרה דברים כו’' משמע שכל הי"ג דברים באו בנדבה וגם הכסף אחד מהן, אלא מדכתיב אחריו "ועשו לי מקדש וגו'" ולמקדש דהיינו המשכן לא מצינו שהוצרך שם כסף יותר מכסף של בקע לגלגולת כמו שאומר בפירוש, לכך פירש דכסף דהכא לא מיירי בכסף של נדבה אבל מ"מ גם כסף הביאו לנדבה בתוך הי"ג דברים ועשו כלי שרת:

פסוק ד עריכה

ועזים. נוצה של עזים לכך תרגם אונקלוס ומעזי הבא מן העזים כו' – פירש לא שפירושה של המ"ם ד'וּמְעַזֵּי' - מן, שאין זה לשון התרגום, ועוד שאם היה פירושה מן היה לה לינקד וּמֵעַזֵּי בציר"י תחת המ"ם והרי היא נקודה בשו"א, אלא ר"ל מדמתרגם אונקלוס ועזים ומעזי ולא תרגום עזיא שהוא שם של מין העזים עצמן, כי מעזי הוא שם דבר והוא הנוצה של עזים: