מפרשי רש"י על שמות יד כג


| מפרשי רש"י על שמותפרק י"ד • פסוק כ"ג | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • י • יא • יב • יג • טו • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כח • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמות י"ד, כ"ג:

וַיִּרְדְּפ֤וּ מִצְרַ֙יִם֙ וַיָּבֹ֣אוּ אַחֲרֵיהֶ֔ם כֹּ֚ל ס֣וּס פַּרְעֹ֔ה רִכְבּ֖וֹ וּפָרָשָׁ֑יו אֶל־תּ֖וֹךְ הַיָּֽם׃


רש"י

"כל סוס פרעה" - וכי סוס אחד היה אלא מגיד שאין כולם חשובין לפני המקום אלא כסוס אחד


רש"י מנוקד ומעוצב

כָּל סוּס פַּרְעֹה – וְכִי סוּס אֶחָד הָיָה? אֶלָּא מַגִּיד שֶׁאֵין כֻּלָּם חֲשׁוּבִין לִפְנֵי הַמָּקוֹם אֶלָּא כְּסוּס אֶחָד (מכילתא על שמות טו,א).

מפרשי רש"י

[כח] וכי סוס אחד היה וגו'. נטה רש"י מדרך המכילתא, שלא דרשו זה במקום הזה רק אצל "סוס ורכבו רמה בים" (להלן טו, א), ובודאי הם דרשו כראוי ולא במקום הזה, דכאן איכא למימר דהוא שם המין, כמו "ויהי לי שור וחמור" (בראשית ל"ב, ה') וכיוצא בזה הרבה, אף כאן שם המין "ויבאו אחריהם כל סוס פרעה וגו'". ותדע לך דהא לעיל (ר' פסוק ט) "וישיגו אותם חונים על הים כל סוס פרעה" ושם ליכא למדרש כמו כאן, אלא על כרחך צריך לפרש שם המין (כ"ה ברא"ם). אבל רז"ל [דרשו כן] אצל "סוס ורכבו רמה בים", דעל זה לא יפול שם המין, דשם המין לא יפול אלא בדברים שאין צריך לומר אותם בלשון רבים, כמו "וישיגו אותם חונים על הים כל סוס" מפני שהיה להם שתוף ביחד שכולם חנו כאחד, וכן "כי בא סוס" (להלן טו, יט) היה להם חבור ושתוף ביחד קורא אותם בלשון יחיד בשם המין. אבל אצל "סוס ורוכבו רמה בים" שנזכר אצל מלחמה, שהיה ללחום עמהם, וצריך לעשות מלחמה בהם, ובכל אחד עשה מלחמה בפני עצמו, ולא שייך בזה שם המין, כי שם המין יאמר כאשר יש להם חבור וקבוץ, לא בענין זה שנאמר "סוס ורוכבו רמה בים", כיון דכל אחד ואחד רמה בים - הוי ליה לומר 'סוסי פרעה', ובכהאי גוונא לא שייך לומר לשון יחיד, דהוא שם המין, אם לא שאצל השם יתברך הם כולם כאחד, ולכך זכר אותם בלשון יחיד בשם המין אצל השם יתברך. אבל אצל "ויבאו אחריהם כל סוס פרעה", מפני שביאה אחת משותפת לכולם, שהיו הולכים ביחד, שייך בזה "כל סוס פרעה". רק אצל "סוס ורוכבו רמה בים" דאיירי במלחמה בהם, וכל מלחמה צריך לעשות מלחמה עם כל אחד, ולא שייך שם המין, ולפיכך דרשו ז"ל (במכילתא) כי אף אם הוא מדבר לענין מלחמה - אצל הקדוש ברוך הוא הם כאיש אחד, ולפיכך אמר עליהם "סוס ורוכבו רמה בים":