מפרשי רש"י על שמות טז לו


| מפרשי רש"י על שמותפרק ט"ז • פסוק ל"ו |
א • ד • ה • ז • ח • יג • יד • טו • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כט • לג • לו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמות ט"ז, ל"ו:

וְהָעֹ֕מֶר עֲשִׂרִ֥ית הָאֵיפָ֖ה הֽוּא׃


רש"י

"עשרית האיפה" - האיפה שלש סאין והסאה ו' קבין והקב ד' לוגין והלוג ששה ביצים נמצא עשירית האיפה מ"ג ביצים וחומש ביצה והוא שיעור לחלה ולמנחות


רש"י מנוקד ומעוצב

עֲשִׂרִית הָאֵיפָה – הָאֵיפָה שָׁלֹשׁ סְאִין, וְהַסְּאָה שִׁשָּׁה קַבִּין, וְהַקַּב אַרְבָּעָה לֻגִּין, וְהַלֹּג שֵׁשׁ בֵּיצִים, נִמְצָא עֲשִׂירִית הָאֵיפָה אַרְבָעִים וְשָׁלֹשׁ בֵּיצִים וְחֹמֶשׁ בֵּיצָה. וְהוּא שִׁעוּר לְחַלָּה וְלִמְנָחוֹת.

מפרשי רש"י

[לא] עשירית איפה כו'. דאם לא כן מאי בא הכתוב לאשמועינן במה שאמר "והעומר עשירית האיפה הוא", אלא כי ממנו נילף למנחות ולחלה: