מלבי"ם על בראשית לא נד


(נד) "ויקרא לאחיו". כי ללבן לא הוצרך לקרוא שהיה עמו, וכאלו הוא בעל הסעודה ויעקב שלוחו להזמין כלם: