פתיחת התפריט הראשי

מלבי"ם על בראשית לא נא


(נא - נב) "ויאמר לבן". עתה הוסיף לבן דבר חדש, ויאמר הנה אני מצדי א"צ שאתחייב בכריתת ברית הזה רק לבל ארע לך עתה בגלוי בעוד שאתה עמי, ואיני צריך להתקשר נגדך רק בהוראת הגל לבד, שהוא עד על דברים שבגלוי ורק לפי שעה, אבל אתה, כמו שאתה ירא ממני, שלא אעשה לך רע בגלוי עתה, כן אני ירא ממך שלא תעשה לי רע בגלוי עתה, כי גם יעקב היו לו עבדים ואנשי חיל למלחמה, ויכול להרע ללבן, וכן שלא יקח דברים מרכוש לבן, וצריך אתה להתקשר נגדי בין עם הגל, שלא תרע לי עתה בגלוי, בין עם המצבה, שלא תרע לבנותי בעתיד בסתר. וז"ש "הנה הגל הזה והנה המצבה", ושניהם עדים כ"א על ענין מיוחד. שעז"א "עד הגל הזה ועדה המצבה," אבל יש חלוק בהתחייבות הזה ביני ובינך, "אם אני" איני מתחייב, רק "שלא אעבור אליך את הגל הזה לרעה," אבל אתה תתחייב "שלא תעבור אלי לא את הגל הזה" להרע לי עתה בגלוי "ולא המצבה" להרע לבנותי בסתר: