מלבי"ם על בראשית לא יז


(יז) " ויקם יעקב". יספר איך עשה יעקב בחכמה, שלא ירגיש שום אדם שהוא בורח שלא מדעת לבן ושלא יגלה שום אדם את אוזן לבן כי בורח הוא, וזה בארבעה פנים. א] כי דרך הבורח שישלח תחלה את רכושו בהחבא ואח"כ יברח עם הנפשות לבדו, " והוא לקח את בניו ואת נשיו" תחלה ואח"כ " נהג את מקנהו", ב] דרך הבורח לצאת בהחבא והוא " הרכיבן על הגמלים:"