מהרש"ל על הש"ס/בבא בתרא/פרק ד

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

דף סא עמוד א עריכה

תוס' בד"ה והתא כו' כעין שורה דרובד כו' כצ"ל:


דף סא עמוד ב עריכה

גמ' לא צריכא דאיכא דקרו ליה לבית בית ולבירה בירה כו' כצ"ל ונ"ב אבל ברי"ף ורא"ש גרסינן דרובא וצ"ע:

שם וזביני אילן קדמאי כלום כו' דבי רבי חייא כו' כצ"ל:

ר"ש בד"ה קמ"ל כו' הכי משום כו' הד"א:

בד"ה ואי אמר ליה אינש לחבריה הס"ד:

בד"ה בוסתני גנות הס"ד:

בד"ה ופרדסים כרמים הס"ד:

תוס' בד"ה ש"מ כו' ביטול מקח יש להן נ"ב פירוש בכפל מדמיו כגון ק' בר' כן מסקנת הפוסקים:


דף סב עמוד א עריכה

ר"ש בד"ה מצר לו כו' עד המערב מצוייר ציור כזה א:

בד"ה יקנה כו' של מזרח ומערב מצוייר ציור כזה ב:

בד"ה היכא דאיכא כו' מצר מערבי קצר מצויר כזה ג:

בד"ה מצר ראובן כו' דאתי למפלג ליה באלכסון מצוייר כזה ד:

והוא הדין כזה ה:

בד"ה סיים לו כו' מקרן לקרן שתי וערב מצוייר ציור כזה ו:

בד"ה כמין גא"ם כו' שמיצר תחילת כל רוח כזה ז:

תוס' בד"ה ומצר ראובן לרוחין תרין כו' מצויר כזה ח:

בא"ד ראובן ושמעון ומיהו הוה אמינא דקנה כו' כצ"ל:


דף סב עמוד ב עריכה

ר"ש בד"ה בסירוגין מהו כו' ובאלכסון מצוייר כזה ט:

בד"ה חוץ ממצר כו' רביע הס"ד:

בד"ה ולא אמרן כו' על פני שניהם מצויר כזה י:

בא"ד אבל מובלע מצוייר כזה כ:

בד"ה הכי גרסינן כו' דלא מובלע נמי קנה מכלל דכי לעצמו וקדייק כו' הד"א וכן צריך להיות:

בד"ה מבי מר רבה הס"ד:

בד"ה@66 וכתוב הכי כו' מכירה הס"ד:

בד"ה פלגא דאית כו' ממון ואותו כו' הד"א:


דף סג עמוד א עריכה

ר"ש בד"ה תנו חלק כו' בתוספתא דהך בבא אומר תנו כו' כצ"ל:

בד"ה לטפיחי כו' הדעת אין פחות כו' לרביע אין פחות כו' הד"א:

בד"ה בן לוי כו' או לזה או לאחר כו' כצ"ל:

בד"ה אמאי מעשר כו' מקנה כו' כרבנן נמחק כרבנן:


דף סג עמוד ב עריכה

ר"ש בד"ה שאם רצה כו' יתורא לעצמו כמו כו' כצ"ל והד"א:

בד"ה אלא לרב פפא כו' מצרנא קני פלגא והכי כו' כצ"ל:


דף סד עמוד א עריכה

גמ' יתיב רבינא וקא קשיא ליה כו' כצ"ל:

תוס' בד"ה ואי סלקא דעתיך בסתמא קני כי גבוה כו' פירוש בקונטרס אי כו' דבטורח בעי לקני רומא כו' ועוד דנפקא ליה כו' כצ"ל:


דף סד עמוד ב עריכה

ר"ש בד"ה בין חריבין כו' בשובך הס"ד:

בד"ה אלא לאו כו' לרבנן דגבי שדה כו' כצ"ל:


דף סה עמוד א עריכה

ר"ש בד"ה כר' עקיבא כו' כר"ע דאמר ליה כו' כצ"ל:

בד"ה דאי אתמר כו' חלקת הס"ד וכצ"ל:

בד"ה שניהם כו' לעצמו את החיצון כו' נ"ב פירוש כגון מכר לו את הבור והדות כו':

ר"ש בד"ה בהמה כו' כצ"ל:

תוס' ד"ה אמר ת"ק כו' נ"ב שייך לעמוד שני:


דף סה עמוד ב עריכה

ר"ש בד"ה נגר בריח וקבוע בכותל הס"ד:

בד"ה בין כך כו' שלא אמר הס"ד:

גמ' ושל דגים ואמרי מאי כו' כצ"ל ונמחק הרי אלו נמכרין:


דף סו עמוד א עריכה

ר"ש בד"ה ר"א מטהר כו' תיקנו אלמא לר' אליעזר כו' היה לו להכשיר ואי רבנן כו' כצ"ל:

בד"ה לעולם ר' אליעזר ס"ל כברייתא דצינור כו' כצ"ל:

בד"ה ועוד כו' דצינור דר' אליעזר כו' כצ"ל:


דף סו עמוד ב עריכה

ר"ש בד"ה ואליבא כו' כצ"ל:


דף סז עמוד ב עריכה

גמרא אבל לא העליונה ולא את העבירים ולא את הגלגל לא את הקורה ולא את שקין ולא את המרצופין ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין רבי אליעזר אומר כו' כצ"ל ונ"ב כן הוא בס"א:

ר"ש בד"ה הממל ואת בתולת כו' מטלטלי הן ובגמרא כו' כצ"ל:


דף סט עמוד א עריכה

ר"ש בד"ה קנים המחולקין מפוצלין הס"ד:

בד"ה אמר רב פפא כו' כצ"ל:


דף ע עמוד א עריכה

ר"ש בד"ה בשטר כו' האמנתו לנפקד הס"ד:


דף ע עמוד ב עריכה

ר"ש בד"ה שטר כיס כו' דסנהדרין נראה כו' סבירא להו הס"ד והד"א:

בד"ה דאמרי נהרדעי כו' נותן אחריות טפי מפלגא כו' כצ"ל והשאר נמחק:

תוס' בד"ה מאן דאמר כו' אין גובין אבל אם מוחזקין כו' כצ"ל:


דף עא עמוד א עריכה

ר"ש בד"ה אמר רבא כו' ופטורים והך דאמרינן כו' כצ"ל והד"א ונמחק כל הג"ה עד להחזיר לו בשטר:


דף עא עמוד ב עריכה

ר"ש בד"ה וקמתמה כו' קל וחומר הוא ולגבי בור כו' כצ"ל:

תוס' בד"ה מדנפשייהו כו' דאית לן למימר טפי כשמוכר אילן כו' נ"ב פירוש גבי הקדש הדומה נמכר ודו"ק:

בא"ד מבתר שדה דמשוייר כו' נ"ב פירוש שמכר אילן ושייר שדה דשדינן קרקע בתר האילן כגון גבי הקדש ודו"ק:


דף עב עמוד א עריכה

ר"ש ד"ה אי רבנן כו' צ"ל ואי רבנן כו':

בד"ה אלא פשיטא כו' לרב הונא ומתכוין להעמיד כו' מקדיש קרקע ולעיל כו' כצ"ל והד"א:


דף עב עמוד ב עריכה

ר"ש בד"ה בשדה אחוזה כו' צ"ל כשדה אחוזה כו':

בד"ה לכדרבי מאיר כו' טפי לרבויי אלא לאו משום כו' כצ"ל והד"א: