מ"ג שמות א ו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּמָת יוֹסֵף וְכָל אֶחָיו וְכֹל הַדּוֹר הַהוּא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּ֤מׇת יוֹסֵף֙ וְכׇל־אֶחָ֔יו וְכֹ֖ל הַדּ֥וֹר הַהֽוּא׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וּמִית יוֹסֵף וְכָל אֲחוֹהִי וְכֹל דָּרָא הַהוּא׃
ירושלמי (יונתן):
וּמִית יוֹסֵף וּבַתְרֵיהּ מִיתוּ כָּל אֲחוֹהִי וְכָל דָרָא הַהוּא:

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

וכל הדור ההוא: שבעים נפש:


אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

וימת יוסף — אב ובנו שתי דורות. והעד, שחיה איוב אחרי שבותו מאה וארבעים שנה, והוא ראה ד' דורות. וקדמונינו ז"ל אמרו: עשרה דורות מאדם ועד נח, ומנח ועד אברהם עשרה, ואין מספר שנות אלה כאלה.

וטעם וימת יוסף — כי מת בגדולתו; גם אחיו לא ראו ימי הרעה.

וטעם וכל הדור ההוא — על המצרים, כי יזכיר "אשר לא ידע את יוסף" (פס' ח):

רבינו בחיי בן אשר (כל הפרק)(כל הפסוק)


"וַיָּמָת יוֹסֵף וְכָל אֶחָיו וְכֹל הַדּוֹר הַהוּא" - ראובן נולד בי"ד בכסלו ומת בן קכ"ח שנים. שמעון נולד בכ"א בטבת ומת בן ק"כ שנים, לוי נולד בי"ו בניסן ומת בן קל"ז שנים, יהודה נולד בט"ו בסיון ומת בן קי"ט שנה, דן נולד ט' אלול ומת בן קכ"ה שנים, נפתלי נולד ה' בתשרי ומת בן קל"ג שנה, גד נולד בי' במרחשון ומת בן קכ"ה שנים, אשר נולד כ' בשבט ומת בן קכ"ו, יששכר נולד בי' באב ומת בן קכ"ב שנה, זבולן נולד ז' בתשרי ומת בן קי"ד שנה, יוסף נולד אחד בתמוז ומת בן ק"י שנה, בנימן נולד י"א במרחשון ומת בן ק"ט שנה. באדר ובאייר לא נולדו נשתיירו לאפרים ומנשה מצאתי במדרש תדשא (פרק ח עיי"ש).

"וַיָּמָת יוֹסֵף וְכָל אֶחָיו וְכֹל הַדּוֹר הַהוּא" - דרשו רז"ל, אף על פי שמת יוסף, אלהיהם קיים, שנאמר "וימת יוסף", וסמיך ליה "ובני ישראל פרו וישרצו וירבו במאד מאד", למדך הכתוב שקודם השעיבוד נשתלחה בהם ברכה זו, שריצה ועצימה, ואחר שהתחיל השעיבוד נפחת מהשריצה והעצימה ונשאר בהם הפריה והרביה, וזהו שאמר "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרץ".


ובמדרש ובני ישראל פרו וישרצו, פרו מאי רבותייהו ת"ל וישרצו ששה בכרס אחד, כשרצים הללו, יכול נמוכים כשרצים ת"ל וירבו בעלי קומה, יכול חלשים ת"ל ויעצמו. במאד מאד, במאד בעולם הזה מאד בעוה"ב שנאמר (ישעיה מט) ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה.

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכל הדור ההוא" כל שבעים נפש, שלא בא הדור לקלקול גמור כל ימיהם:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימת, אח"ז נתבטלו ג' ענינים אלה". אם חשיבות השבטים שהיו נשיאי האומה וגדולים במעלה, כי מת יוסף וכל אחיו שהיו חשובים בעיני המצרים, וגם כל הדור ההוא

שהיה להם ג"כ חשיבות בעיניהם:

ילקוט שמעוני (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימת יוסף וכל אחיו" אין לך קצר ימים בשבטים פחות מיוסף ואין לך בשבטים שהאריך ימים יותר מלוי. שכל זמן שהיה לוי קיים לא נשתעבדו ישראל במצרים שנאמר וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא ובני ישראל פרו. נמצא משמת לוי עד שיצאו ישראל ממצרים מאה ושש עשרה שנה אין שעבוד יותר עליו לא פחות משמונים ושש כשנותיה של מרים שנקראת על שם המרור.
אמר ר' יהודה אמר רב שלשה דברים מקצרין ימיו של אדם (כתוב ברמז ס"ו).

"וימת יוסף וכל אחיו"

 • ראובן נולד בי"ד בכסליו מת בן מאה חמשים וחמש שנים.
 • שמעון נולד בכ"ח בטבת ומת בן מאה ועשרים שנה.
 • לוי נולד בי"ו בניסן ומת בן מאה שלושים ושבע שנים.
 • יהודה נולד בט"ו בסיון ומת בן מאה ותשע עשרה שנים.
 • דן בט' באלול ומת מאה ועשרים וחמש שנה.
 • נפתלי נולד בה' בתשרי ומת בן מאה שלושים ושלוש שנה.
 • גד בי' במרחשון ומת בן מאה ועשרים וחמש שנים.
 • אשר בכ' בשבט ומת בן מאה ועשרים ושלש שנים.
 • יששכר נולד בי' באב ומת בן מאה ועשרים ושתים שנים.
 • זבולון בז' בתשרי ומת בן מאה ועשר שנה.
 • בנימין נולד בי"א במרחשון ומת בן מאה וחמש עשרה שנים.
באייר ושבט לא נולדו נשתייר לאפרים ומנשה:

<< · מ"ג שמות · א · ו · >>