פרק ח

עריכה

שני הצדיקים שני חיי אברהם קע"ה (בראשית כה, ז), שני חיי יצחק ק"פ (שם לה, כז), שני חיי יעקב קמ"ז (שם מז, כח), שני חיי שרה קכ"ז (שם כג, א), שני חיי רבקה קל"ג (ב"ר ק, י), שני חיי רחל ל"ז (סדר עולם רבא פרק ב,), שני חיי לאה מ"ז[1].

 • ראובן נולד ביום י"ד לחודש התשיעי ומת בן קכ"ה,
 • שמעון נולד בכ"א לחודש העשירי[2] ומת בן קכ"ז[3] ,
 • לוי נולד בי"ו[4] לחודש הראשון ומת בן קל"ז שנים,
 • דן נולד בט' לחודש השישי ומת בן קכ"ה שנים,
 • יהודה נולד בט"ו לחודש השלישי [5]ומת בן קי"ט שנה,
 • נפתלי נולד בה' לחודש השלישי[6] ומת בן קל"ג שנה,
 • גד נולד בי' לחודש השביעי [7] ומת בן קכ"ה שנים,
 • יששכר נולד בי'[8] לחודש החמישי ומת בן קכ"ב שנה,
 • אשר נולד בכ'[9] לעשתי עשר חודש ומת בן קכ"ג,
 • יוסף נולד כ"א[10] לחדש השביעי ומת בן מאה ועשר שנה, [11]

מלמד שלא חיה אחד מן השבטים יותר משניו של לוי ולא פחות משניו של יוסף.

ומכל השבטים יצאו שופטים ומלכים, ומשבט שמעון דלא קם שופט ומלך בשביל החטא שעשה זמרי בשיטים, ללמד כמה חמורה הזנות. וכן מצינו בכל השבטים, עתניאל משבט יהודה, אהוד מבנימין, דבורה וברק מאפרים ומקדש נפתלי, גדעון משבט מנשה, ואבימלך בנו אחריו, תולע בן פוה מיששכר, יאיר הגלעדי מחוות יאיר משבט מנשה, וכן יפתח מיושבי גלעד, אבצן מבית לחם יהודה, אילון מזבולן, עבדון בן הלל משבט אפרים, שמשון משבט דן, עלי ושמואל משבט לוי, ומבנימין ויהודה יצאו מלכים, ומאפרים ירבעם ויהוא בן נמשי. אבל שמעון לא העמיד לא מלך ולא שופט בשביל עון הזנות לפיכך ניתנה ברית מילה בערוה שיהא יראת המקום מונעת לעשות חטא.


הערות ונוסחאות:

 1. ^ בסדר עולם: "ולאה לא עברה על מ"ד שנה".
 2. ^ בנוסחת הילקוט: כ"ח בטבת ומת בן ק"ך שנה
 3. ^ בדפוס וינה, הערה מכת"י: שמעון נולד בט"ו לחודש ומת בן ק"ח
 4. ^ בדפוס וינה:באחד
 5. ^ ד' וינה הע' מכת"י: בה' לחודש הששי
 6. ^ נוסחת הילקוט:בתשרי
 7. ^ נוסחת הילקוט: במרחשון
 8. ^ בדפוס וינהד' .
 9. ^ בד' וינה: בב' והע' מכת"י: כ"ב
 10. ^ בד' וינה הע' מכת"י: בא' נוסחת רבינו בחיי: בא' בתמוז
 11. ^ ראה ימי לידתם ופטירתם של השבטים