מ"ג משלי טז יא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
פלס ומאזני משפט ליהוה מעשהו כל אבני כיס

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
פֶּלֶס וּמֹאזְנֵי מִשְׁפָּט לַיהוָה מַעֲשֵׂהוּ כָּל אַבְנֵי כִיס.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
פֶּ֤לֶס ׀ וּמֹאזְנֵ֣י מִ֭שְׁפָּט לַיהֹוָ֑ה
  מַ֝עֲשֵׂ֗הוּ כׇּל־אַבְנֵי־כִֽיס׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פלס ומאזני משפט וגו'" - לשלם לאדם כפעלו משפט יישטיצ"ה בלע"ז פרעון עונות האדם בפלס ומאזנים

"מעשהו כל אבני כיס" - כאשר יש באבני כיס משקלות גדולות וקטנות הכל לפי פעלו של אדם

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"פלס". הנה, המשקל בדברים העיוניים ומאזני צדק ומשפט לשקול בהם הישר והבטל הוא לה', כי יצטרך עזר אלהי זה בצדק וביושר לרוב הטעיות שאפשר שיפלו בו. ולזה גם-כן יהיה מעשה השם יתברך כל המשקלים שבכיס אשר ישקלו בהם דבר מהדברים העיוניים, כי להם סדרים יתיישרו בהם להסיר הדרכים המטעים מהם, ואלו הסדרים מתחלפים בהתחלף סוגי העיון.

והנה, העיר בזה גם-כן אל דבר המשקלים והמאזניים, כי ידיעת היותם בצדק הוא לה', ולזה ראוי שיירא האדם מזה.

והנה, הביאור הראשון הוא היותר נכון.

וידמה, לפי הביאור הראשון, שיהיה שב אומרו (משלי טז י): "קסם על שפתי מלך" אל החלק המושל באדם, והוא השכל. והנה, קראו מלך, כי בזה האופן יתיישר לו העיון, כשימלוך על שאר כחות הגוף והנפש, וישרתוהו כלם. וידוע כי החטא לא יקרה בהשגתו המיוחסת לו, ולזה לא יקרה טעות בציור כי הוא מהשכל לבד, אך יקרה טעות באמת מפני היות ההשגה מורכבת מהשכל והחוש, כמו שנתבאר בספר הנפש. ולזאת הסיבה לא ימעל פיו במשפט במה שישפטהו ממה שהוא מיוחס לו. ולזה הביאור ימשך יפה מה שביארנו ראשונה במאמר "פלס ומאזני משפט" וגומר. וזה הביאור הוא הנראה צודק בזה המקום.

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"פלס" - הנה, יש ביד ה' פלס ומאזנים לשקול בהם משפט תשלומין, ומעשהו בדבר התשלומין הוא כמו כל אבני כיס, הם אבני המשקל הנתונים באמתחת, ויש שם רבי המשקל וקטני המשקל, וכן ישקול המקום תשלומין לכל אחד לפי הגמול.

מצודת ציון

"פלס" - ענין יושר, כמו (משלי ד): "פלס מעגל רגליך".. והושאל על מטה המאזנים, כי הוא מיישר את המשקל.

"כיס" - אמתחת ושק.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"פלס ומאזני משפט לה' מעשהו כל אבני כיס", פלס הוא גדול ממאזנים ובא בעצם על מדידת המעגל שהוא הדרך הסבוביי למדוד מקום הקרוב אל מחוז החפץ, ובמאזנים מניחים דבר הנשקל בכף אחד ואבני משקל בכף השנית לראות אם מכוונים זה נגד זה, אמר כי "יש לה' פלס" לשקול דרכי איש ומנהגיו ומעגלותיו ולכוונם אל הישרה, וגם יש לו "מאזני משפט" לשקול מעשי בני אדם ולשלם לו גמול טוב או רע כפי מדותיו, ומה הן "האבני כיס" שמניח בתוך המאזנים? "הם מעשהו", ר"ל שה' ערך את כל המעשה אשר עשה, לשקול בהם מעשי ב"א הבחיריים, שכפי המעשה שיעשה האדם ויניח מעשיו על כף המשקל כן יהיו מעשי ה' ודרכי הטבע והמערכה מכוונים כנגדה, כמ"ש אם שמוע תשמעו אל מצותי ונתתי מטר ארצכם בעתו, פן יפתה לבבכם ועצר את השמים, ויש במעשי ה' כל מיני אבני משקל גדולים וקטנים שכולם אבני צדק מכוונים במשקל על כף מעשי ה' בעולם הגדול, נגד הכף השני שבו יניח האדם הבוחר את מעשיו על כף הבחירה בעולמו הקטן, ושתי הכפות ישאו יחדיו תמיד הן לטוב הן לרע:


ביאור המילות

"פלס ומאזני משפט". עי' הבדלם למעלה (ד' כ"ו), והאבנים של מאזנים מוכנים בכיס, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן:

 

<< · מ"ג משלי · טז · יא · >>