מ"ג משלי טז ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תועבת יהוה כל גבה לב יד ליד לא ינקה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תּוֹעֲבַת יְהוָה כָּל גְּבַהּ לֵב יָד לְיָד לֹא יִנָּקֶה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
תּוֹעֲבַ֣ת יְ֭הֹוָה כׇּל־גְּבַהּ־לֵ֑ב
  יָ֥ד לְ֝יָ֗ד לֹ֣א יִנָּקֶֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יד ליד לא ינקה" - מיד ליד בא לו גמול גובה לבו

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

(משלי טז ה): "תועבת ה'" - הנה, הגאוה היא מדה מגונה מאד ומתועבת לה' יתברך, כי היא סבה לרעות גדולות בענינים המדיניים, והיא גם כן מהגדולות שבסבות למנוע השלימות הנפשיי. ולזה יהיה ברע זה האיש המתנהג בזאת המדה הפחותה, ולא ינקה מהרעות הפתאומיות שלא יוזק בהם.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"תועבת ה' כל גבה לב", אומר הגם שאין ה' מעניש על המחשבה ועל המדות הרעות, כל שלא הוציאו פרי לפעולת אדם, וכן גם על הפעולה לא יעניש תיכף ע"י השגחה מיוחדת, רק יסתיר פנים מהחוטא ויניחנו למקרה הזמן, לא כן מדת "גבה לב", שחושב בלבו שהוא במדרגה עליונה מאד ועי"כ יפרץ פרץ בכל כחות נפשו לחשוב את לבו כלב אלהים, ועי"כ לא ישמע לדברי התורה והמורים, ויעבור גבולות המוסר, זה שורש פורה ראש ולענה "ותועבה היא לה'" עד שיענישנו "יד ליד", ר"ל שלא ע"י אמצעי, "ולא ינקה" מעונש, כי העונש הבא ע"י הטבע לפעמים יש רשע מאריך ברעתו כי מקוה שישוב בתשובה, לא כן הגבה לב שאין תקוה שייטיב דרכו:


ביאור המילות

"יד ליד". וכן למעלה (י"א כ"א):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"יד ליד" - מידו של מקום יבוא הגמול ליד המחויב, ולא ינקה ממנה כי לא תשוב ריקם.

תולדות אהרן (כל הפרק)(כל הפסוק)

(משלי טז ה): "תועבת ה' כל גבה לב" -

  • (סוטה ד:): "אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: כל אדם שיש בו גסות הרוח, כאילו עובד עבודה זרה:
כתיב הכא תועבת ה' כל גבה לב,
וכתיב התם (דברים ז) "ולא תביא תועבה אל ביתך""
אמר רבי חייא בר אשי אמר רב: תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית.
אמר רבי הונא בריה דרב יהושע: ומעטרא ליה כי סאסא לשבולתא.
אמר רבא: בשמתא דאית ביה ובשמתא דלית ביה.
אמר רבי נחמן בר יצחק: לא מינה ולא מקצתה! מי זוטר דכתיב ביה תועבת ה' כל גבה לב?!"

<< · מ"ג משלי · טז · ה · >>