ירושלמי פסחים א

פסחים פרק א: משנה תוספתא ירושלמי בבלי

<< ירושלמי, מסכת פסחים, פרק א >>
משנה עריכה

מתניתין

אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אינו צריך בדיקה ובמה אמרו שתי שורות במרתף מקום שמכניסין בו חמץ בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף ובית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות

גמרא עריכה

כתיב (שמות יב) ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים (שם) בראשון בארבעה עשר יום לחדש בערב תאכלו מצות וגומר מה אנן קיימין אם לאכילת מצה כבר כתיב (שם) שבעת ימים מצות תאכלו ואם לומר שמתחיל בארבעה עשר והכתיב (שם) עד יום האחד ועשרים לחודש אלא אם אינו ענין לאכילת מצה תניהו ענין לביעור חמץ למה לאור הנר א"ר שמואל בר רב יצחק מפני שהנר בודק כל שהוא למה בלילה א"ר יוסה שאין בדיקת הנר יפה אלא בלילה ר' מנא לא אמר כן (שם) ושמרתם את היום הזה לדרתיכם חקת עולם עשה שיהו היום והלילה משומרין ויתחיל בי"ג ויהא היום והלילה משומרין אף אית ליה כיי דמר ר' יוסי ויתחיל אור לי"ג אין כיני יבדוק אפי' מר"ח ר' ירמיה אמר רב שמואל בר רב יצחק בעי מהו לבדוק לאור האבוקות מה צריכא ליה מפני שאורן מבליח ר' שמואל בר רב יצחק כדעתיה דר' שמואל בר רב יצחק אמר מפני שהנר בודק כל שהוא אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר (צפניה א) והיה ביום ההוא אחפש את ירושלם בנרות ואית דבעי אימר נישמעינה מן הדא (משלי כ) נר ה' נשמת אדם חופש כל חדרי בטן אמר רבי יוסה מתני' אמרה שבדיקת היום בדיקה דתנינן רבי יודה אומר בודקין אור לארבעה עשר ובארבעה עשר בשחרית ובשעת הביעור לא סוף דבר רבי יודה אלא אפילו דרבנין דתנינן וחכ"א אם לא בדק אור לי"ד יבדוק בי"ד וצריך לבדוק לאור הנר נישמעינה מן הדא אין בודקין לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור הככבים אלא לאור הנר ניחא לא לאור הלבנה ולא לאור הככבים אלא לאור חמה וכי יש חמה בלילה הדא אמרה אפי' ביום צריך לבדוק לאור הנר לא סוף דבר בית שאין בו אורה אלא אפילו בית שיש בו אורה אפילו ביום צריך לבדוק לאור הנר מבואות האפלין מהו שיהא צריך לבודקן בתחילה לאור הנר מיליהון דרבנין אמרין לא כמה דהוא מנהר בליליא הוא מנהר ביממא דאמר רב הונא כד הוינן ערקין באילין בוטיתא דסדרא רבה היו מדליקין עלינו נרות בשעה שהיו כיהים היינו יודעין שהוא יום ובשעה שהיו מבהיקין היינו יודעין שהוא לילה ותייא כיי דמר רבי אחייא בר זעירא נח בכניסתו לתיבה הכניס עמו אבנים טובות ומרגליות בשעה שהיה כיהות היה יודע שהוא יום ובשעה שהיו מבהיקות היה יודע שהוא לילה למה יש חיה אוכלת ביום ויש חיה אוכלת בלילה והא כתיב (בראשית ו) צוהר תעשה לתיבה כמאן דאמר לא שימשו המזלות בשנת המבול ר' ירמיה בעי בתי כניסיות ובתי מדרשות מהו שיהו צריכין בדיקה מה צריכא ליה שכן מכניסין לשם בשבתות ובראשי חדשים ותהא פשיטא ליה הכן הוא צריכה ליה הואיל ואורן מרובה מהו שיהא צריך לבודקן בתחילה ביום לאור הנר ר' יוסה בעי חצירות שבירושלים שאוכלין שם חלות תודה ורקיקי נזיר מהו שיהו צריכין בדיקה בלא כך אינן בדיקות מן הנותר ייבא כהדא תנא ר' זכריה חתניה דרבי לוי נידה חופפת וסורקת כהנת אינה חופפת וסורק נידה כהנת חופפת וסורקת שלא תחלוק בין נידה לנידה אוף הכא שלא לחלוק בין ביעור לביעור תני רבן גמליאל ברבי איניונא קומי רבי מנא נידה שהיא מפסקת כל שבעה חופפת וסורקת כהנת שהיא טובלת בכל יום אינה חופפת ואינה סורקת א"ל לשומרת יום כנגד יום נצרכה חורי הבית העליונים והתחתונים והיציע והחדות והעלייה וגג הכד וגג המגדל בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית האוצרות אוצרות היין ואוצרות השמן ואוצרות הפירות אינן צריכין בדיקה ניחא העליונים והתחתונים הדא אמרה לא חשו לנפילה א"ר יוסה תיפתר שהיו שניהן סמוכין לכותל אחד למעלה מעשרה וא' למטה מי' והא תנינן חדות הדא אמרה שלא חשו לנפילה מתיירא הוא התינוק לילך לשם וחש לומר שמא נתגלגל חמץ שם תיפתר בחדות שיש לה ליזבוז וגג הבד וגג המגדל הדא דתימר בגבוהין ג' טפחים אבל אם אינן גבוהין ג' טפחים כארץ הם ובאותו שלא נשתמש בו חמץ אבל באותו שנשתמש בו חמץ אפילו גבוה כמה צריך בדיקה אמר רבי מנא ויאות כן אנן אמרין הדא פיפייארות אפי' גבוה כמה לא תהא צריכה בדיקה תני רשב"ג אומר מיטה שהיא חוצצת בתוך הבית ועצים ואבנים מונחין תחתיה בודק צד החיצון ואינו בודק צד הפנימי מפני שעצים ואבנים מונחין תחתיה הא אם אין עצים ואבנים מונחין תחתיה צריך לבדוק צד הפנימי הדא אמרה חשו לנפילה אני אומר תינוק נגע והכניס שם חמץ מרתף של יין צריכה בדיקה מרתף של שמן אינו צריך בדיקה מה בין יין ומה בין שמן יין אין לו קבע שמן יש לו קבע אוצר בין של יין בין של שמן אינו צריך בדיקה אי זהו מרתף כל שנתון עם הלחם בחצר יש מרתף שהוא כאוצר ואוצר שהוא כמרתף מרתף שהוא בוש לוכל בתוכו הרי הוא כאוצר ואוצר שאינו בוש לוכל בתוכו הרי הוא כמרתף יש חצר שהוא כמבוי ומבוי שהוא כחצר חצר שהרבים בוקעין בתוכה הרי הוא כמבוי ומבוי שאין הרבים בוקעין בתוכו הרי הוא כחצר וחש לומר שמא הבהמים מכניסין לתוכו חמץ אין דרך הבהמים להיות מכניסין לשם חמץ אלא מיני מתיקה שהן בודקין היין היפה היוצא לפרש קודם שלשים יום אינו צריך לבדוק בתוך שלשים צריך לבדוק הדא דתימר בשיש בדעתו לחזור אבל אין בדעתו לחזור אפילו קודם לשלשים יום צריך לבדוק ובספק אבל בודאי אפי' מראש השנה א"ר בא ואפי' יש בדעתו לחזור צריך לבדוק שמא ימלך ולא יחזור הכל נאמנין על ביעור חמץ אפי' נשים אפי' עבדים ר' ירמיה בשם ר' זעירה לית כאן אפי' נשים נשים עצמן הן נאמנות מפני שהן עצילות והן בודקות כל שהוא כל שהוא כותים כל זמן שעושין מצתן עם ישראל נאמנין הן על ביעור חמץ אם אינן עושין מצתן עם ישראל אינן נאמנין על ביעור חמץ א"ר יוסה הדא דתימר בבתים אבל בחצירות חשודין הן דאינון דרשין (שמות יב) לא ימצא בבתיכם לא בחצרות תני רשב"ג אומר כל מצוה שהכותים נוהגין בה הם מדקדקין בה יתיר מישראל אמר ר"ש הדא דתימר בראשונה שהיו משוקעין בכופרניהן אבל עכשיו שאין להן לא מצוה ולא שירי מצוה חשודין הן ומקולקלין הן שואלין בהלכות פסח הלכות עצרת בעצרת הלכות חג בחג בבית וועד שואלין קודם לשלשים יום רשב"ג אומר שתי שבתות אתייא דר' יוחנן כרבנין ודחברייא כרשב"ג א"ר יוחנן טעמון דרבנן שכן משה עומד בפסח ראשון ואומר להן הלכות הפסח השני ודחברייא כר' שמעון בן גמליאל שכן משה עומד בראש חודש ואומר להם הלכות הפסח במה אמרו שתי שורות במרתף וכו' רב חונה בשם רב קולפו כמין גם תני בר קפרא קולפו כמין שני גמין היה נתון באמצע הבית על דעתיה דרב חונא מפשיטו חלוק אחד על דעתיה דבר קפרא מפשיטו שני חלקות היה עשוי מדריגות קולפו גמים גמים רבי יעקב בר אחא בשם חזקיה שמעון בר בא בשם רבי יוחנן שורה החיצונה היא העליונה הרואה את הפתח ואת הקורה שלפנים ממנה תני שלמטה ממנה הוון בעיי מימר מאן דאמר שלפנים הימנה כל שכן שלמטה הימנה מאן דמר שלמטה הימנה הא לפנים הימנה לא נשתמש בחצי שורה פשיטא אותה שנשתמש יש לה שלפנים ממנה ושלמטה ממנה אותה שלא נשתמש בה יש לה שלפנים ממנה הדא דתימר במחוללות אבל באפוצות מעביר עליהן את הנר ודיו הדא אמרה שחשו לנפילה א"ר פינחס דיפו אני אומר בשעה שסידרן הכניס שם חמץ


מתניתין

אין חוששין שמא גררה חולדה מבית לבית וממקום למקום אם כן מחצר לחצר ומעיר לעיר אין לדבר סוף

גמרא

א"ר יונה הכין צורכה מתני' מעיר לעיר ומחצר לחצר ממקום למקום ומבית לבית אם חושש את מעיר לעיר את חושש מחצר לחצר אם חושש את מחצר לחצר חושש את ממקום למקום אם חושש את ממקום למקום את חושש מבית לבית א"ר יוסה אפי' כמתני' אתיא היא אין חוששין שמא גררה חולדה מבית לבית וממקום למקום אם כן מחצר לחצר ומעיר לעיר אין לדבר סוף שאם מבית לבית אי אתה חושש לא כל שכן ממקום למקום אם ממקום למקום אי את חושש לא כל שכן מחצר לחצר אם מחצר לחצר אי את חושש לא כ"ש מעיר לעיר יכולין הן כל ישראל לבדוק חמצן כאחתמתניתין

ר' יהודה אומר בודקין אור ארבעה עשר וארבעה עשר בשחרית ובשעת הביעור וחכ"א אם לא בדק אור לי"ד יבדוק בי"ד אם לא בדק בי"ד יבדוק בתוך המועד לא בדק בתוך המועד יבדוק לאחר המועד ומה שהוא משייר יניחנו בצינעה כדי שלא יהא צריך בדיקה אחריו

גמרא

א"ר יוחנן טעמא דר' יודה כנגד ג' פעמים שכתוב בתורה לא יראה לך שאור והכתיב (שמות יב) תשביתו שאור מבתיכם בעשה הוא והא כתיב שבעת ימים שאור לא לא ימצא בבתיכם א"ר יוסה מכיון שזה צריך לזה וזה צריך לזה כמי שכולן אחד לא יראה לך הייתי אומר הפקיד אצלו יהא מותר ת"ל לא ימצא בבתיכם אי לא ימצא בבתיכם הייתי אומר ייחד לו בית יהא אסור ת"ל לא יראה לך הא כיצד הפקיד אצלו אסור ייחד לו בית מותר מחלפה שיטתיה דר' יודה דתני ר' יודה אומר בודקין אור לארבעה עשר ובארבעה עשר בשחרית ובשעת הביעור וחכ"א אם לאבדק אור לארבעה עשר יבדוק בי"דץ צריך לבדוק ג' פעמים מה אם בשעה שלא הגיע זמן ביעורו את אמר צריך לבדוק ג' פעמים בשעה שהגיע זמן ביעורו לא כל שכן לא צורכה דלא אם לא בדק בתוך המועד יבדוק לאחר המועד ומה שהוא משייר יניחנו בצנעה כדי שלא יהא צריך בדיקה אחריו כיצד הוא עושה כופה עליו כלי כפה עליו כלי ולא מצאו אני אומר יד נטלתו לא כפה עליו כלי ולא מצאו אותו הבית צריך בדיקה או שאר כל הבתים לא יהו צריכין בדיקה נישמעינה מן הדא אבד כזית מן המת בבית בקשו ולא מצאו הבית טהור לכשימצא הבית טמא למפרע הדא ילפה מן ההיא וההיא ילפה מן הדא הדא ילפא מן ההיא איבד היא היניח וההיא ילפא מן הדא אין לך צריך בדיקה אלא אותו הבית בלבד וכר' יודה אפי' אותו הבית לא יהא צריך בדיקה נישמעינה מן הדא א"ר יודה מעשה בשפחתו של מסיק אחד ברימון שהשליכה נפל אחד לבור ובא כהן אחד והציץ לידע מה שהשליכה ובא מעשה לפני חכמים וטיהרו שדרך חולדה וברדליס להיות גוררין אותו רצה היא אחר הבשר ואינה רצה אחר הפת ואפי' תימר רצה היא אחר הבשר ואחר הפת בשר גוררת ואוכלת פת גוררת ומנחת רבנין דקיסרין בשם ר' אבהו אין חוששין שמא גררה חולדה וכרבי יודה חוששיןמתניתין

ר"מ אומר אוכלין כל חמש ושורפין בתחלת שש ר' יהודה אומר אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש ושורפין בתחילת שש

גמרא

ר"מ אומר משש שעות ולמעלן מדבריהן ר' יודה אומר משש שעות ולמעלן מדברי תורה מה טעמא דר"מ (שמות יב) אך ביום הראשון זה חמשה עשר יכול משתחשך ת"ל אך הא כיצד תן לו לפני שקיעת החמה שעה אחת מה טעמא דר' יודה אך ביום הראשון זה י"ד יכול כל היום כולו ת"ל אך הא כיצד חלוק את היום חציו לחמץ וחציו למצה מחלפה שיטתיה דר"מ תמן הוא אמר אך לרבות והכא הוא אמר אך למעט א"ר שמואל בר אבידומא מיעטו שאינו בחמץ ר"מ אומר (דברים טז) לא תאכל עליו חמץ על אכילתו ור' יודה אומר לא תאכל עליו חמץ על עשייתו ר' יודה אית ליה עשה ולא תעשה על אכילתו עשה ולא תעשה על ביעורו עשה על אכילתו (שם) שבעת ימים תאכל עליו מצות ולא חמץ כל לא תעשה שהוא בא מכח עשה עשה לא תעשה על אכילתו לא תאכל עליו חמץ עשה על ביעורו תשביתו שאור לא תעשה על ביעורו (שמות יב) שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם הא ר"מ אומר משש שעות ולמעלה מדבריהן שביעית אסור משום גדר ששית למה משום גדר ויש גדר לגדר אלא שעה ששית מתחלפת בשביעית הא ר' יהודא אומר מחמש ולמעלה מדבריהן ששית אסורה משום גדר חמישית למה משום גדר ויש גדר לגדר אלא שחמישית מתחלפת בשביעית מחלפא שיטתיה דר' יהודה תמן הוא אמר אין חמישית מתחלפת בשביעית א"ר יוסי תמן הדבר מסור לב"ד וב"ד זריזין הן ברם הכא סוף חמישית תחילת שביעית ותני כן שבתחילת חמש חמה במזרח וסוף שעה חמה במערב לעולם אין החמה נוטה למערב אלא בסוף שבע רב אמר דברי ר"מ המקדש בחמץ משש שעול ולמעלן לא עשה כלום אמר רבי הונה ויאות אלו חטים קורטבניות חד בר נש אפקיד דיסיקייא דפיסתא גבי רבי חייה רובה אמר רבי יוסי בי רבי בון יוחנן חיקוקיא הוה אתא שאל לרבי א"ל תימכר על פי בית דין בשעת הביעור חד בר נש אפקיד גרבא דכותחה גבי רב חייה בר אשי אתא שאל לרב אמר ליה ימכר על פי ב"ד בשעת הביעור היידנו שעת הביעור רבי ירמיה אמר בשחרית ר' בא אמר חמישית כר' יודה אמר רבי יוסה יאות אמר רבי ירמיה כלום אמרו ליגע בהן למוכרן לא מפני השב אבידה לבעלים חמישית כרבי יודה לא טבה כלום חברייא אמרין חמישית כר' יודה הקדישו מוקדש עשאו תרומה אינה תרומה הקדישו מוקדש הקדש דמים עשאו תרומה אינה תרומה שלא ניתנה תרומה אלא לאכילה בלבד אמר לון ר' יוסי לא מסתברא דלא חילופין הקדישו אינו מוקדש עשאו תרומה הרי זו תרומה הקדישו אינו מוקדש שאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים עשאו תרומה הרי זו תרומה טהורה היא דבר תורה את הוא שגזרת עליה שריפהמשנה עריכה

ועוד א"ר יהודה שתי חלות של תודה פסולות ומונחות על גג האצטבע כל זמן שהן מונחות כל העם אוכלין ניטלה אחת מהן תולין לא אוכלין ולא שורפין ניטלו שתיהן התחילו כל העם שורפין רבן גמליאל אומר חולין נאכלין כל ארבע ותרומה כל חמש ושורפין בתחילת שש

גמרא עריכה

ר' שמעון בן לקיש אמר בשם רבי ינאי כשירות היו משם מאי הוא פוסלן שלא לשהות עליהן את הזבח ולא בשחיטה הן קדושות ויפדה ויאכל אמר רבי חנניה חולייא קומי לא אוכל ואת אמרת יפדה ויאכל רבי אמר פסולות היו מפני שהן ממהרין להביא תודותיהן מפני חמץ שבתודה ואי איפשר שלא ישפך דמה של אחד מהן והיא נפסלת תני שתי פרות חורשות בירושלם וירושלם לא במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בארבעה עשר הוא נראות כחורשות אית תנויי תני שתי נרות דולקין אית תנויי תני שני סדינין אמר רבי פינחס ולא פליגון מאן דאמר שתי פרות שתי נרות בחול מאן דמר שני סדינין בשבת רבי חנניה בעא קומי רבי מנא ויקבעו לה תקיעה א"ל אם אומר את כן נמצאתה אומר שמא לתמיד הן תוקעין והן מתקלקלין א"ל והא תנינן שלש להבטיל את העם מן המלאכה ושלש להבדיל בין קודש לחול א"ל תמן כל ערב שבת ושבת הן תוקעין ואינן טועין ברם הכא אחת לקיצין הן אם אומר את כן אף הן סבירין שמא לתמיד הן תוקעין והן מתקלקלין למה מפני קדושתה או משום שאין אוכליה מצויין מה נפיק מביניהון חלות תודה אין תימר שאין אוכליה מצויין אלו אוכלין מצויין אין תימר מפני קדושתה אלו יש להן קדושה ר' נתן אומר כשירות ניטלו שוהין להן שעה אחת לאכילתן ותולין אבל לא שורפין אית לך מימר משום שאין אוכליה מצויין לא מפני קדושתה אוף הכא מפני קדושתה א"ר יודה בן פזי נראין דברים שתהא הלכה כרבן גמליאל שהוא אומר מעין שניהן אתא ר' אבון ר' יוחנן בשם רבי שמעון בן יוצדק הלכה כרבן גמליאל שהוא אומר מעין שניהןמתניתין

ר' חנניה סגן הכהנים אומר מימיהן של כהנים לא נמנעו מלשרוף את הבשר שניטמא בוולד הטומאה עם בשר שניטמא באב הטומאה אע"פ שמוסיפין לו טומאה על טומאתו

גמרא

בר קפרא אמר אב הטומאה דבר תורה וולד טומאה מדבריהן ר' יוחנן אמר בין זה בין זה דבר תורה על דעתיה דבר קפרא ניחא על דעתיה דר"י אב הטומאה עושה ראשון וולד טומאה עושה שני שני שנגע בראשון הרי הוא במקומו שני שהשלישי שנגע בראשון נעשה שני תני בית שמאי אומרים אין שורפין בשר טהור עם בשר טמא וב"ה מתירין על דעתיה דבר קפרא ניחא שורפין פסול תורה עם פסול טומאת תורה וצריכינן משמע טומאת דבריהן עם טומאת תורה על דעתיה דר"י אם פסול תורה עם טומאת תורה שורפין כל שכן טומאת תורה עם טומאת תורה ר' חנניה סגן הכהנים שנייה משם בית שמאי ובית הלל א"ר מנא קומי ר' יוסה על דעתיה דר"י ניחא דמר ר' יוחנן ששה ספיקות היו תולין עליהן ובאין ובאושא גזרו עליהן שריפה ר' חנניה סגן הכהנים לא לקודם לאושא היה וקודם לאושא לא היתה שריפה לדבריהן א"ל תיפתר שניטמא בכלי זכוכית א"ל אפי' תימר ניטמא בכלי זכוכית לא כן אמר ר' זעירא ר' אבונה בשם ר' ירמיה יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלם גזרו טומאה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית ר' יודא אמר יהודא בן טבאי ושמעון בן שטח גזרו על כלי מתכות הלל ושמאי גזרו על טהרת ידים ר' ירמיה סבר מימר ארץ העמים וכלי זכוכית תלויה ר' יוסי סבר מימר ארץ העמים תלויה וכלי זכוכית שריפה אלו הן ששה ספקות על ספק בית הפרס על ספק ארץ העמים על ספק בגדי עם הארץ על ספק רוקק על ספק מי רגלי אדם שהוא כנגד מי רגלי בהמה על ודאי מגען שהוא ספק טומאתן על אלו שורפין תרומהמתניתין

הוסיף ר' עקיבה מימיהן של כהנים לא נמנעו מלהדליק את השמן שנפסל בטבול יום בנר שניטמא בטמא מת אף על פי שמוסיפין לו טומאה על טומאתו

גמרא

על דעתיה דר' יוחנן תמן שורפין טומאת תורה עם טומאת תורה ובא להוסיף פסול תורה עם טומא' תורה על דעתי' דבר קפרא תמן שורפין טומאת דבריהן עם טומאת תורה והכא פסול תורה עם טומאת תורה לא בא אלא לפחות תיפתר בטבול יום מבית פרס שהוא מדבריהן רבי חנניה סגן הכהנים שנייה משם בית שמאי ובית הלל א"ר מנא קומי ר' יוסי ר' עקיבה כדעתיה דר' עקיבה אמר יטמא דבר תורה א"ר יוסי בי ר' בון אע"ג דלית ליה לר' ישמעאל יטמא יטמא באוכלין אית ליה יטמא יטמא בכלים אית תניי תני טמא מת אית תניי תני בטמא מת מאן דאמר טמא מת בכלי שטף מאן דאמר בטמא מת בכלי מתכות מה טעמא (במדבר יט) וכל כלי פתוח וגומר טמא הוא הוא טמא ואינו נעשה אב הטומאה לטמאמתניתין

אמר ר' מאיר מדבריהן למדנו ששורפין תרומה טהורה עם הטמאה בפסח אמר לו ר' יודה אינה היא המידה מודין רבי אליעזר ור' יהושע ששורפין זו לעצמה וזו לעצמה ועל מה נחלקו על התלויה ועל הטמאה שר' אליעזר אומ' תישרף זו לעצמה וזו לעצמה ור' יהושע אומר שתיהן כאחת

גמרא

מהו בפסח בארבעה עשר אמר ר"י מדברי רבי עקיבה מדברי רבי חנינה סגן הכהנים רשב"ל אמר מדברי ר' אליעזר ומדברי רבי יהושע א"ר זעירא קומי ר' יסי על דעתיה דר' יוחנן ניחא על דעתיה דר"ש בן לקיש מה בא ר' ליעזר ורבי יושוע לכאן אמר ליה תניין אינון ר' יוסי בשם רבי יוחנן הכל מודין בששה עשר ששורפין תרומה טהורה וטמאה ר' יוסי מקשי למה ר' יסי אמר אינה המידה רבי יסי דו שמע דאמר ר' יוחנן מדברי רבי עקיבה ומדברי רבי חנינא סגן הכהנים והוא שמע דבר קפרא אמר אב הטומאה דבר תורה וולד הטומאה מדבריהן ולא שמע דמר רבי יוחנן בין זה ובין זה דבר תורה והוא מקשי כשם שמותר לשרוף איסור תורה עם טומאת תורה שכן שורפין טומאת תורה עם טומאת תורה כך יהא מותר לשרוף איסור דבריהן עם טומאת תורה שכן שורפין טומאת דבריהן עם טומאת תורה אלא שנייא היא איסור שנייא היא טומאה ואמר רבי יסי בשם רבי יוחנן הכל מודין בששה עשר ששורפין תרומה טהורה וטמאה כשם שלא חלקת לנו בין איסור תורה לטומאת תורה שכן שורפין טומאת תורה עם טומאת תורה כך לא תחלוק לנו בין איסור דבריהן לטומאת תורה שכן שורפין טומאת דבריהן עם טומאת תורה אלא בין זה ובין זה דבר תורה אתא רבי חייה בר בא מן צוד ואמר מן שמיה דר"י בין זה ובין זה דבר תורה ואמרית יאות תמן טומאת תורה עם טומאת תורה ברם הכא פסול תורה עם טומאת תורה בגין כך רבי יוסי אמר אינה היא המידה וקשיא דרבי יוחנן על דרבי מאיר והדא דרבי יוסי אמר אינה היא המידה סבר בר קפרא כרבי שמעון בן לקיש דרבי שמעון בן לקיש אמר מדברי רבי אליעזר ורבי יהושע וקשיא דבר קפרא על דרבי יוסי והדא דרבי מאיר אמר מדבריהם למדנו אמר רבי אבין רבי מאיר כדעתיה דר' מאיר מחמיר מדבריהם כדברי תורה אין אשכחן דרבי מאיר מחמיר מדבריהן כדברי תורה אמר רבי חיננה כיי דתנינן תמן הרואה כתם הרי זו מקולקלת וחוששת משום זוב דברי ר' מאיר וכחמים אומרים אין בכתמים משום זוב תמן תנינן חבית של תרומה שנולד ספק טומאה רבי אליעזר אומר אם היתה מונחת במקום תרופה יניחינה במקום מוצנע ואם היתה מגולה יכסנה רבי יושע אומר אם היתה מונחת במקום המוצנע יניחנה במקום תרופה ואם היתה מכוסה יגלנה רבן גמליאל אומר אל יחדש בה דבר אמר רבי יוסה בי רבי בון מדברי שלשתן תלויה אסור לשורפה חברייא בשם רבי אלעזר חבית הראשונה כר' יוסי השנייה כרבי מאיר חברייא אמרין חבית הראשונה כרבי יוסי ולית רבי מאיר מודה בה חבית השנייה כרבי מאיר ולית רבי יוסי מודה בה אמר לון רבי יוסי חמון מה אתון אמרין חבית הראשונה כרבי יוסי ברם כרבי מאיר שורפין וכרבי שמעון שורפין וירבו רבי מאיר ורבי שמעון על ר' יוסה וישרוף ועוד שמעינן מן הדא מן מה דאנן חמיין רבנין עובדא את קומיהן ואינון אמרון איזיל תלי הן אשכחנן דרבי שמעון אומר שורפין הדא דתנינן מודה ר' ליעזר לר' יושוע ששורפין זו לעצמה וזו לעצמה אמר רבי יוחנן ר' שמעון שנייא אין תימר לית לרבי מאיר תלויה והא תני תרומה תלויה טהורה שורפין אותה ערב שבת עם חשיכה דברי ר' מאיר וחכמים אומרים בזמנה א"ר עזריה קומי ר' מנא תיפתר בתלויה שאין דעתו להשאיל עליה אמר ליה וכן אמר רבי יוסי כל מה דאנן קיימין הכא בתלויה שאין דעתו להשאיל עליה אבל בתלויה שדעתו להשאיל עליה הרי זו טהורה ותני כן תרומה תלויה שאמרו טהורה היא הרי זו טמאה אם אמר הרי אני מניחה על מנת להשאיל עליה הרי זו טהורה מיי כדון אמר רבי יוסי בי רבי בון תיפתר שנולד לה ספק טומאה עם דימדומי חמה ולית שמע מינה כלום ואתון אמרין חבית הראשונה כרבי יוסי ולית ר' מאיר מודה בה והתני בד"א בבור שיש בו כדי להעלות אבל בבור שאין בו כדי להעלות אפי' כל שהוא אסור לטמאות ואין כר' מאיר היא בור שיש בו כדי להעלות והיא בור שאין בו כדי להעלות אפי' כל שהוא אסור לטמאות ועוד מן הדא דתנינן אמר לו רבי יוסי אינה היא המידה לית בר נש אמר אינה היא מכלל דו מודה על קדמייתא מיי כדון אמר רבי יוסי בי ר' בון תמן כדי לחוס על נכסיהן של ישראל והכא מאי אית לך אפילו הכא אינו מפסיד לישראל ממון שהוא צריך לשרוף עצים בפני עצמן וזו בפני עצמה להפסיד מרובה חשו להפסיד ממעט לא חששו א"ר חנניה קומי רבי מנא תיפתר כמאן דאמר מדברי ר' עקיבה מדברי רבי חנינה סגן הכהנים ולית שמע מינה כלום רבי זעירא רבי אילא תריהון בשם ר' אלעזר חבית הראשונה כרבי יוסה והשנייה בין כר"מ בין כר' יוסי א"ר זעירא קומי ר' מנא לית הדא פליגא על ר' יוסי א"ל ודלא כר' יוסי נימר ודלא כר"מ לפי שמצינו רבי יוסי שורף תלויה בכל מקום א"ר מנא אזלית לקיסרין ושמעית ר' זריקן בשם זעירא רבי מאיר שורף תלויה בכל מקום ואמרית לית אפילו כגון ההיא שהיא תלויה דבר תורה ואמר לו אין אנא פתר לה שנטמאת מדור עכו"ם מה בידך תני מדור עכו"ם תולין רבי יוסה בי רבי יהודה אומר שורפין רבי חונה בשם רבי זעירא רבי מאיר שורף תלויה בשאר ימות השנה והא תני כן תרומה תלויה טמאה שורפין אותה ערב שבת עם חשיכה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים בזמנה וישרוף בשחרית תיפתר שנתעצל ולא שרף תדע לך שהוא כן דתני טמאה לא משנתעצל ולא שרף אמר רבי אבא מרי אחוה דרבי יוסי תיפתר שנולד לה טומאה באותה שעה ולית שמע מינה כלום אמר רבי יוחנן רבי שמעון ורבי יושוע שניהן אמרו דבר אחד אמר רבי אילא רבי שמעון דבכורות ורבי יושוע דתרומות לא דין מודה לדין ולא דין מודה לדין אמר רבי זעירא מסתברא רבי שמעון יודה לרבי יושוע אמר רבי בון בר חייא לרבי זעירא על דעתך דתימר רבי שמעון יודה לרבי יהושע והא תנינן אבל היאך נשרף תלויה עם הטמאה מודה רבי ליעזר לרבי יושוע ששורפין זו לעצמה וזו לעצמה וישרוף שתיהן כאחת טהורה היא דבר תורה את הוא שנגזרתה עליה שריפה טומאה מכל מקום לא נפסלה בהיסח הדעת לא כן אמר רבי יוחנן הסיע דבר תורה אחוזת דם כרבי שמעון תורה חבית השנייה כר"מ תורה אינו כן אלא משמרה הוא שלא תגע בטהרות אחרות התיב רבי יצחק בריה דרבי חייה כתובה הגע עצמך שהיתה נתונה על גבי הגחלים אמר ליה לכשיתננה אמר רבי מנא לרבי שמי אתון אמרין רבי שמעון יודה לרבי יושוע אפילו רבי יושוע לית הוא רבי יושוע אמר ליה תניין אינון תמן רבי מאיר בשם ר' יושוע ברם הכא רבי שמעון בשם רבי יושוע תמן תנינן הבכור שאחזו דם אפילו מת אין מקיזין לו את הדם דברי ר' יהודה וחכ"א יקיז ובלבד שלא יעשה בו מום אם עשה בו מום הרי זה לא ישחוט עליו ר' שמעון אומר יקיז אע"פ שהוא עושה בו מום ר' אבהו בשם ר' לעזר אתיא דרבי יודה כרבן גמליאל דרבנין כרבי אליעזר דר' שמעון כר' יושוע תני בשם ר"ש יקיז אף על פי שהוא מתכוין לעשות בו מום ואתיא כר' יושוע אחרייא א"ר בון בר חייה קומי רבי זעירא תיפתר בקדשים שהוא חייב באחריותן כר"ש ר' אבהו בשם ר"ש בן לקיש טעמא דר' יודה (דברים יב) לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים לא היתרתי לך את דמו אלא בשפיכה התיב ר' אבא מרי אחוה דרבי יוסה והכתיב אף בפסולי המוקדשין כן לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים אמר ר' חייה בר אחא להכשיר אית אמרת מה המים מכשירין אף הדם יהא מכשיר ר' אבהו בשם רבי יוחנן שניהן מקרא אחד הן דורשין (ויקרא כב) תמים יהיה לרצון כל מום לא יהיה בו ר' שמעון אומר בשעה שהוא לרצון אין את רשאי ליתן בו מום ובשעה שאינו לרצון אתה רשאי ליתן בו מום וחכמים אומרים אפילו כולו מומין אין את רשאי ליתן בו מום