ירושלמי פסחים א ה

<< | ירושלמי · מסכת פסחים · פרק א · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


משנה עריכה

ועוד א"ר יהודה שתי חלות של תודה פסולות ומונחות על גג האצטבע כל זמן שהן מונחות כל העם אוכלין ניטלה אחת מהן תולין לא אוכלין ולא שורפין ניטלו שתיהן התחילו כל העם שורפין רבן גמליאל אומר חולין נאכלין כל ארבע ותרומה כל חמש ושורפין בתחילת שש

גמרא עריכה

ר' שמעון בן לקיש אמר בשם רבי ינאי כשירות היו משם מאי הוא פוסלן שלא לשהות עליהן את הזבח ולא בשחיטה הן קדושות ויפדה ויאכל אמר רבי חנניה חולייא קומי לא אוכל ואת אמרת יפדה ויאכל רבי אמר פסולות היו מפני שהן ממהרין להביא תודותיהן מפני חמץ שבתודה ואי איפשר שלא ישפך דמה של אחד מהן והיא נפסלת תני שתי פרות חורשות בירושלם וירושלם לא במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בארבעה עשר הוא נראות כחורשות אית תנויי תני שתי נרות דולקין אית תנויי תני שני סדינין אמר רבי פינחס ולא פליגון מאן דאמר שתי פרות שתי נרות בחול מאן דמר שני סדינין בשבת רבי חנניה בעא קומי רבי מנא ויקבעו לה תקיעה א"ל אם אומר את כן נמצאתה אומר שמא לתמיד הן תוקעין והן מתקלקלין א"ל והא תנינן שלש להבטיל את העם מן המלאכה ושלש להבדיל בין קודש לחול א"ל תמן כל ערב שבת ושבת הן תוקעין ואינן טועין ברם הכא אחת לקיצין הן אם אומר את כן אף הן סבירין שמא לתמיד הן תוקעין והן מתקלקלין למה מפני קדושתה או משום שאין אוכליה מצויין מה נפיק מביניהון חלות תודה אין תימר שאין אוכליה מצויין אלו אוכלין מצויין אין תימר מפני קדושתה אלו יש להן קדושה ר' נתן אומר כשירות ניטלו שוהין להן שעה אחת לאכילתן ותולין אבל לא שורפין אית לך מימר משום שאין אוכליה מצויין לא מפני קדושתה אוף הכא מפני קדושתה א"ר יודה בן פזי נראין דברים שתהא הלכה כרבן גמליאל שהוא אומר מעין שניהן אתא ר' אבון ר' יוחנן בשם רבי שמעון בן יוצדק הלכה כרבן גמליאל שהוא אומר מעין שניהן