ירושלמי בכורים א ב

<< | ירושלמי · מסכת בכורים · פרק א · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ב משנהעריכה

האריסין והחכורות והסיקריקון והגזלן אין מביאין מאותו הטעם משום שנאמר (שמות כג) ראשית בכורי אדמתך

הלכה ב גמראעריכה

עד כדון כשגזל קרקע גזל זמורה ונטעה ולא דמים הוא חייב לו אלא צריכה לרבנין מצות כגבוה הן או אינן כגבוה אין תימר כגבוה הן אינו מביא ואין תימר אינן כגבוה מביא הכל מודין באשירה שביטלה שאינו מביא ממנה גיזירין למערכה רבי שמעון בן לקיש בעי מהו שיביא ממנה לולב מצות כגבוה הן או אינן כגבוה אין תימר כגבוה הן אינו מביא אין תימר אינן כגבוה מביא פשיטא שהוא מביא ממנה לולב שאין מצות כגבוה מהו שיביא ביכורים כר' יודה דו אמר הוקשו לקדשי הגבול מביא כרבנין דאינון מרין הוקשו לקדשי מקדש אינו מביא עד כדון בגזילה שלא נתייאשו הבעלים ממנה אפי' בגזילה שנתייאשו הבעלים ממנה סברין אמרין נישמעינה מן הדא הרי אלו בתרומה ובמעשר מה שאין כן בביכורים כלום צריכה לא בגזילה שלא נתייאשו הבעלים ממנה אבל בגזילה שנתייאשו הבעלים ממנה אפילו בתרומה לא עשה ולא כלום כהדא דתני האונס והגנב והגזלן בזמן שהבעלים מרדפין אחריהן אין תרומתן תרומה ולא מעשרותיהן מעשר ולא הקדשן הקדש אם אין הבעלים מרדפין אחריהן תרומתן תרומה ומעשרותיהן מעשר והקדשן הקדש רבי יוסי בשם רבי יוחנן לא זה תרום ולא זה תורם רבי אמי בשם רבי יוחנן אפילו הבעלים שתרמו אין תרומתן תרומה אמר רבי יוסי עד כדון אנן קיימין בגזילה שלא נתייאשו הבעלים ממנה וליידא מי לא אנן תנינן הרי אלו בתרומה ומעשר מה שאין כן בכורין אפשר לפירות לצאת בלא בכורין אפשר לפירות לצאת בלא תרומה ומעשרות אבל בגזילה שנתייאשו הבעלים ממנה עד כדון צריכה