ירושלמי בכורים א ו

<< | ירושלמי · מסכת בכורים · פרק א · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ו משנהעריכה

הקונה שני אילנות בתוך של חבירו מביא ואינו קורא רבי מאיר אומר מביא וקורא יבש המעיין ונקצץ האילן מביא ואינו קורא רבי יהודה אומר מביא וקורא מן החג ועד החנוכה מביא ואינו קורא רבי יהודה בן בתירה אומר מביא וקורא

הלכה ו גמראעריכה

רבי יוסי בן חנינא בעי קנה אילן אחד לא קנה קרקע שנים לא קנה קרקע אחד אינו מביא כל עיקר שנים מביא ואינו קורא אמר ליה רבי לעזר מילין דצריכין לרבנין בבית וועדא את שאל דרבי יהודה עבד את האילן בקשין תמן תנינן בירך על פירות האילן בורי פרי האדמה יצא רבי חזקיה בשם רבי יעקב בר אחא דרבי יודה היא דרבי יודה אמר עבד את האילן כקשין אמר רבי יוסי דברי הכל היא פירות האילן בכלל פירות האדמה ואין פירות האדמה בכלל פירות האילן רבי בון בר כהנא בעי קומי רבי אילא מכר לו שדה בקמתה הלוקח מהו שיביא ממנה ביכורים אמר ליה למה לאו עד כדון לחה אפילו יבישה א"ל אפילו יבישה אפילו קצורה מעתה אפילו חיטין כך אנו אומרים הלוקח מן השוק מביא בכורין פשיטא הדא מילתא מכר לו פירות ושייר לו קרקע המוכר אינו יכול להביא שאין לו פירות חזר ולקחן ממנו נישמעינה מן הדא נתן לה קדשים הרי אלו מותרין יינות שמנין וסלתות כל דבר שכיוצא בו קרב לגבי המזבח אסור אין בכלל אלא פרכילי ענבים ועטרות של שיבלין מה נן קיימין אם כשנתן לה באתננה כך אנו אומרים הלוקח מן השוק מביא ביכורים אלא כי נן קיימין בשהיו הגפנים משלחה ומכרה לו פירותיהן וחזר ונתנם לה באתננה מפני שהיה אתנן הא לא היה אתנן מביא הדא אמרה חזר ולקחן ממנו מביא חברייא בשם ריב"ל הפרישן קודם לחג ועבר עליהן החג מביא ואינו קורא הפרישן קודם לחנוכה ועבר עליהן חנוכה ונרקבו לאחר חנוכה לא קדשו ולית ליה לרבי זעירא כהדא דחברייא סבר רבי זעירא שכל הבכורים שנראו ליתור בקרייה אינן ניתורין אלא בקרייה ולית לחברייא כן אית להון כשהפרישן קודם לחג להביאן אחר החג והתנינן אין מביאין בכורים לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש מה נן קיימין אם בפירות שהביאו שליש לפני ראש השנה על הפירות שהביאו שליש לאחר ראש השנה מכיון שלא הביאו שליש לפני ראש השנה דבר ברור שלא השרישו קודם לעומר והן אסורין עד שיבוא העומר ויתירן אלא כי אנן קיימין בפירות שחנטו קודם ט"ו בשבט על פירות שחנטו לאחר ט"ו בשבט מכיון שהוא מחדש על הישן הא מן החדש על החדש מביא וסברינן מימר לאחר חנוכה אנן קיימין אמר ר' חיננא בזמנן