ירושלמי בכורים א א

<< | ירושלמי · מסכת בכורים · פרק א · הלכה א | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה א משנהעריכה

יש מביאין בכורין וקורין מביאין ולא קורין ויש שאינן מביאין אלו שאינן מביאין הנוטע בתוך שלו והבריכו בתוך של יחיד או בתוך של רבים וכן המבריך מתוך של יחיד או מתוך הרבים לתוך שלו הנוטע בתוך שלו והמבריך בתו שלו ודרך היחיד ודרך הרבים באמצע הרי זה אינו מביא רבי יהודה אומר מביא מאיזה טעם אינו מביא משום שנאמר (שמות כג) ראשית בכורי אדמתך תביא עד שיהו כל הגידולים מאדמתך

הלכה א גמראעריכה

יש מביאין כו' הנוטע בתוך שלו והבריך בתוך של יחיד או לתוך של רבים אפילו מן הזקינה אינו מביא המבריך מתוך של יחיד או מתוך של רבים לתוך שלו אפילו מן הילדה אינו מביא הדא אמרה כשם שהילדה חיה מן הזקינה כך הזקינה חיה מן הילדה אמר רבי יוחנן כולהן משום תורת הגוזלן ירדו להן אמר רבי יוסי מתניתא אמרה כן מאיזה טעם אינו מביא משום שנאמר ראשית בכורי אדמתך תני אם הבריך ברשות מביא וקורא רבי יוסי בשם רבי אימי והוא שנתן לו רשות לעולם הא לשעה לא רבי יונה בשם רבי אימי אפילו לשעה חייליה דרבי יונה מן הדא היה חופר בור שיח ומערה קוצץ ויורד והעצים שלו ועצים לא לשעה הן מה עבד לה רבי יוסי שרשים שדרכן להחליף לעולם מכיון שדרכן להחליף לעולם הן אמר רבי מנא מילתא דרבי יוחנן מסייע לאבא דאמר רבי יוחנן כולהן משום תורת הגוזלן ירדו להן וכאן מכיון שנתן לו רשות להבריך אפילו לשעה אין זה גוזלן רבי זריקן בעי קומי רבי זעירה מתני' דרבי דרבי אמר שרשין חיין זה מזה אמר ליה דברי הכל היא הכא התורה אמרה ראשית בכורי אדמתך עד שיהו כל הגידולים מאדמתך על דעתיה דרבי יודה מה בין הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך של יחיד מה בין הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך שלו ודרך היחיד באמצע ר' אחא בשם ר' מיישא בשהבריכה בדלעת או בסילון אי בשהבריכה בדלעת או בסילון יביא ויקרא אפילו כרבנין יביא ויקרא אמר רבי יונה צריכה לרבי יודה המוכר שביל לחבירו מקום דריסה הוא מכר או עד התהום מכר אין תימר מקום דריסה מכר מביא וקורא אין תימר עד התהום מכר לא יביא כל עיקר מספק מביא ואינו קורא רבנין פשיטא לון שמכר עד התהום ומה פליגין במוכר שביל לחבירו אבל אם מכר לו שדה ושייר לו שביל כל עמא מודיי ששייר לו עד התהום על דעתיה דרבי יודה מה בין הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך של רבים מה בין הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך שלו ודרך הרבים באמצע אמר רבי אימי אתיא דרבי יודה כרבי ליעזר דתנינן תמן אין עושים חלל תחת רשות הרבים בורות שיחין ומערות רבי ליעזר מתיר כדי שתהא עגלה מהלכת וטעונה אבנים כמה דרבי ליעזר אמר תמן תחת רשות הרבים שלו כך רבי יהודה אמר הכא תחת רשות הרבים שלו רבי שמואל בר רב יצחק בעי אין כרבי ליעזר יביא ויקרא אמר רבי יוסי מיסבר סבר רבי שמואל בר רב יצחק שרבי ליעזר מתיר לעשות כן והן שלו לעולם אלא רבי ליעזר מתיר לעשות כן וכל הקודם בהן זכה