ירושלמי בכורים א ז

<< | ירושלמי · מסכת בכורים · פרק א · הלכה ז | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ז משנהעריכה

הפריש בכוריו ומכר את שדהו מביא ואינו קורא והשני מאותו המין אינו מביא ממין אחר מביא וקורא רבי יהודה אומר אף מאותו המין מביא וקורא הפריש את בכוריו נמקו נבזזו נגנבו אבדו או שנטמאו מביא אחרים תחתיהן ואינו קורא והשניים אין חייבים עליהן חומש נטמאו בעזרה נופץ ואינו קורא ומניין שהוא חייב באחריותן עד שיביאן להר הבית שנא' (שמות כג) ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך וגו' מלמד שהוא חייב באחריותן עד שיביאם להר הבית הרי שהביא ממין אחד וקרא וחזר והביא ממין אחר הרי זה אינו קורא

הלכה ז גמראעריכה

מה טעמון דרבנין (דברים כו) הגדתי היום פעם אחת הוא מגיד ואינו מגיד פעם שנייה ולית [ליה] לרבי יודה כן אית ליה באדם אחד אבל בשני בני אדם מגיד וחוזר ומגיד אמר רבי יוחנן משום יחידי אני שונה אותה ותני כן רבי שמעון בן יהודה [אומר] משום רבי שמעון שניים אין חייבים עליהן חומש רבי שמואל בר רב יצחק בשם רב הונא שנים לקוחין אפילו מן השוק מה את עביד לון כתוספת הביכורים או כעיטור הביכורים אין תעבדינון כתוספת הביכורים פטורים מן הדמאי אין תעבדינון כעיטור הביכורים חייבין בדמאי נטמאו בעזרה נופץ ואינו קורא רבי חמא בר עוקבא בשם רבי יוסי בן חנינא נטמאו הביכורים הסלים נתנין לכהנים דכתיב (שם) ולקח הכהן הטנא מידך למי נצרכה לרבי יודה אף על גב דרבי יודה אמר מגיד וחוזר ומגיד הרי שהביא ממין אחד וקרא וחזר והביא ממין אחר הרי זה אינו קורא אמר רבי יונתן תני רבי שמעון בן יוחי כן ואמרת ושמחת הוי אומר על השמחה