פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין דף יג ב


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


די פתר לה שטר על החלק ועדים על המחק. ר"ל אמר לא שנייה היא בין בגיטין בין בשטרות היא המחלוקת די פתר לה שטר על החלק ועדים על המחק. וקשיא א"ל על דר' ליעזר אם בעדים על המחק בדא חכמים מכשירין. א"ר זעירא קומי רבי מנא חכמים שהן בשיטת ר' אליעזר די פתר לה שטר על המחק ועדים על החלק. שמואל אמר זה וזה על המחק. יאות א"ר יהודה ומה טעמא דרבנין. א"ר אבא ניכר הוא אם נמחק פעם אחת ואם נמחק שתי פעמים.

הלכה ה משנהעריכה

הכל כשירין לכתוב את הגט אפילו חרש שוטה וקטן. האשה כותבת את גיטה והאיש כותב את שוברו שאין קיום הגט אלא בחותמיו. הכל כשירין להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן סומא ונכרי.

הלכה ה גמראעריכה

רב הונא אמר והוא שהיה פיקח עומד על גביו. רבי יוחנן אמר והכתיב (דברים כד) וכתב לה לשמה. שמואל אמר צריך שיניח תרפו של גט עמו. ואתייא כיי דמר ר"ש בן לקיש‏[1] כתב תרפו בטופס פסול.

שנויי נוסחאותעריכה

  1. ^ בן לקיש בדפוס ויניצי' ליתא.